ENSENYAMENT DE RELACIONS LABORALS

CURS 2004 - 05

FITXA DESCRIPTIVA DE LES ASSIGNATURES

Codi de l'assignatura: 15061019

Nom de l'assignatura: PSICOLOGIA DEL TREBALL

Professors: Dr. Jordi Tous Pallarès

Període lectiu: 1er quadrimestre.

Nivell: 1er Relacions Laborals.

Tipus d'assignatura: troncal

 

Programa:

L'assignatura vol ser una introducció a la psicologia del treball des de la vessant aplicada.

 

Tema I.- Introducció a la psicologia del treball.

 

Tema II. - Anàlisi, descripció i valoració de llocs de treball.

 

Tema III.- Aspectes psicològics i socials de la conducta laboral.

 

Tema IV.- Motivació i satisfacció laboral.

 

Tema V.- Psicologia de la salut laboral i ocupacional

 

Objectius: Es pretén que l'alumne adquireixi habilitats i coneixements bàsics per a l'estudi del comportament humà al context laboral.

Els continguts es dirigiran fonamentalment a analitzar i descriure l'activitat laboral de la persona, examinar els determinants de la conducta laboral, i comprendre els principals resultats i experiències laborals.

 

Bibliografia:

PEIRÓ, J.M. i PRIETO, F. (1996) Tratado de Psicología del Trabajo (Vol 1): La actividad laboral en su contexto. Madrid: Síntesis Psicología.

PEIRÓ, J.M. i PRIETO, F. (1996) Tratado de Psicología del Trabajo (Vol 2): Aspectos psicosociales del trabajo. Madrid: Síntesis Psicologia.

RODRIGUEZ, A. (1998) Introducción a la psicología del trabajo y de las organizaciones. Madrid: Pirámide.

TOUS, J. ESCUER, J. FERRÉ, F, i ORELLANA, A. (2000) Psicologia del Treball per a Relacions Laborals. Tarragona: Servei Lingüístic.

TRECHERA,J.L. (2000). Introducción a la psicología del trabajo. Bilbao: Desclée de Brouwer.

 

Mètodes d’ensenyament: Les classes teòriques es desenvoluparan mitjançant l'exposició de la matèria per part de la professora, la discussió dirigida sobre els temes de l'assignatura i el treball en grup. A les classes pràctiques es durà a terme una metodologia centrada en el treball en grup i la solució de problemes.

 

Tipus d’avaluació: El bloc teòric s’avaluarà mitjançant una prova escrita i tindrà un valor de 7 punts sobre la nota global de l'assignatura (10).

El bloc pràctic s'avaluarà a partir del treball desenvolupat a les classes, el grau de participació i l'elaboració d'informes. Aquest bloc tindrà un valor de 3 punts sobre la nota global de l'assignatura (10).

 

Llengua en què s’imparteix el curs: Català

Núm. de crèdits ECTS: 4,5