ENSENYAMENT DE RELACIONS LABORALS

CURS 2004 - 05

Codi de l'assignatura: 15061010

Codi de l'assignatura: 15061010

Nom de l'assignatura: Psicologia dels Recursos Humans

Professor: Sr. Ferran Ferré Padreny (Grup Tarda) i Sra. Natàlia Segura Pérez (Grup Matí)

Període·lectiu / nivell / tipus: Relacions Laborals /Q1/ 3er / troncal

 

Programa:

 

Tema I.- Psicologia dels Recursos Humans

Tema II.- Planificació i gestió integrada dels Recursos Humans.

Tema III.- El reclutament i selecció dels empleats.

Tema IV.- Formació i desenvolupament dels empleats.

Tema V.- Gestió del treball i salut psicològica

Tema VI.- Gestió del conflictes i negociació als Recursos Humans..

Tema VII.- Nous reptes i tendències de la Psicologia dels Recursos Humans.

Tema VIII.- Eines de mesura i avaluació per l’auditoria de Recursos Humans.

 

Objectius:

 

Es pretén que l'alumne domini els conceptes i les aplicacions bàsiques que s'han fet des de la psicologia del treball i de les organitzacions per l'estudi i intervenció en Gestió de Recursos Humans. Els continguts de l'assignatura s'estructuren en vuit temes teòrics amb les seves activitats pràctiques.

Les classes pràctiques se centraran en l'anàlisi de casos concrets per tractar que l'alumne integri els continguts teòrics i el contrast amb la praxis de l’entorn empresarial de la zona.

 

Bibliografia:

 

GAN,F. (1996) Manual de programas de Recursos humanos. Barcelona. Apóstrofe.

 

HAY Group (2001) Factbook Recursos Humanos. Navarra. Aranzadi & Thompson.

 

PEREDA,S. Y BERROCAL, F. (1999) Gestión de Recursos Humanos por competencias. Madrid. Editorial Centro de Estudios Ramon Areces, S.A.

 

PUCHOL, L.(2000) Dirección y gestión de recursos humanos. Barcelona. Gestión 2000.

 

ORDOÑEZ, M. (1996) Modelos y experiencias innovadoras en la gestión de recursos humanos. Barcelona. Gestión 2000.

 

ORDOÑEZ, M (coord) (1997) Psicologia del trabajo y Gestión de recursos Humanos. Barcelona. Gestión 2000.

 

Mètodes d'ensenyament:

Classes magistrals (teòriques) amb explicació dels principals conceptes teòrics i exemples adients

Classes pràctiques amb activitats empíriques d’auditoria de gestió.

 

Tipus d'avaluació:

 

El programa teòric s’avaluarà mitjançant una prova escrita que tindrà un valor de 6 punts sobre la nota global de l'assignatura (10).

 

Els crèdits pràctics seran avaluats a partir de la participació directa en les classes i de l'elaboració d'informes. L’avaluació d'aquesta part tindrà un valor de 3 punts sobre la nota global de l'assignatura (10).

 

Realització de l’activitat d’auditoria amb la conseqüent presentació dels informes de les pràctiques (amb valor de 1 punt sobre la nota global de l'assignatura (10)).

 

Llengua en què s'imparteix l'assignatura: català

Número de crèdits ECTS: 6