ENSENYAMENT DE TREBALL SOCIAL

CURS 2004 - 05

Estadística aplicada a les ciències socials

Codi de l'assignatura: 15051102

Nom de l'assignatura: Estadística aplicada a les ciències socials

Professor: Urbano Lorenzo Seva

Període lectiu : Quadrimestral

Nivell: 1er cicle -1er curs

Tipus: Obligatòria

 

Programa:

1.Definició de conceptes

1.1. Població

1.2. Mostres

1.3 Paràmetre i estadístic

1.4 Variable: escala i mètrica

1.5 Notació estadística: el sumatori

2. Distribucions de freqüència i la seva representació gràfica

2.1. Distribucions de freqüència de variables contínues

2.2. Histograma simple i acumulatiu

2.3. Polígon de freqüència simple i acumulatiu

2.4. Propietats de les distribucions representades gràficament

2.5. Distribucions de freqüència de variables amb escala nominal

3. Estadístics descriptius univariats

3.1. Tendència central

3.2. Variabilitat

3.3. Asimetria

3.4. Qurtosi

3.5. Posició en la mostra

4. Transformació de puntuacions

4.1. Puntuacions directes, diferencials i típiques

4.2. Propietats de les puntuacions

4.3. Transformacions a escales arbitràries

5. Distribucions de Probabilitat

5.1. Alguns conceptes de probabilitat

5.2. Distribució binomial

5.3. Distribució normal

5.4. Utilització de les taules de la distribució normal

5.5. Altres distribucions

6. Inferència estadística en poblacions infinites

6.1. Conceptes introductoris

6.2. Inferència de m amb s2 coneguda

6.3. Inferència de m amb s2 desconeguda

6.4. Inferència sobre proporcions

6.5. Inferència no paramètrica

 

Objectius:

L'assignatura és un introducció a les técniques estadístiques bàsiques més freqüents en l'àmbit de Treball Social. S'emfatitzen més els aspectes d'interpretació i base lògica que els aspectes més numèrics. L'objectiu principal és donar una base que permeti resoldre les situacions més simples, però habituals d'investigació social. A més a més, l'assignatura ha de servir de base per l'assignatura de Mètodes i Tècniques d'Investigació Social. A les classes teòriques es proposa una exposició dels continguts del programa de l'assignatura i realització d'exercicis numèrics. A les classes pràctiques, la finalitat és formar l'estudiant en: l'anàlisi de dades des de una vessant aplicada.

 

Bibliografia:

Amón, J. (1990) "Estadística para psicólogos" Madrid Pirámide (2 volúmenes)

Domingo, J. (1997) "Estadística técnica". URV. Servei Lingüístic.

Gonick, L. y Smith, W. (1993). La estadística en cómic. Barcelona. Editorial Zendrera Zariquiey.

Ritchey, F.J. (2002). Estadística para las ciencias sociales. México. McGraw Hill.

 

Mètodes d'ensenyament: classe teòrica i pràctica a l'aula d'informàtica

 

Tipus d'avaluació: Examen de resposta múltiple i examen de problemes. La nota final serà el promig dels dos exàmens. Per fer el promig, tots dos exàmens han d'estar aprovats.

 

Llengua en què s'imparteix l'assignatura: català

Número de crèdits ECTS: 4.5 crèdits teòrics i 1.5 pràctics.