ENSENYAMENT DE TREBALL SOCIAL

CURS 2004 - 05

Codi de l'assignatura: 15051007

Codi de l'assignatura: 15051007

Nom de l'assignatura: PSICOLOGIA SOCIAL

Professors: Sra. Natàlia Segura Pérez

Període lectiu: 1er. quadrimestre

Nivell: 2on Treball Social.

Tipus d'assignatura: troncal

 

Programa:

El programa de l'assignatura està format per sis unitats didàctiques a través de les quals s'analitzaran diverses aportacions de la psicologia social per a la formació dels treballadors socials. L'assignatura està dirigida a l'anàlisi de processos psicosocials que es desenvolupen i s'experimenten a nivell individual, interpersonal o col·lectiu.

 

Tema I. El concepte de psicologia social.

Tema II. La construcció del món social

Tema III Actituds i conducta

Tema IV Les relacions interpersonals

Tema V La conducta col·lectiva

Tema VI Intervenció psicosocial

 

Objectius:

 

L'objectiu de l'assignatura és familiaritzar a l'alumne amb conceptes i tècniques bàsiques que li permeten adoptar al desenvolupament del seu exercici professional una perspectiva psicosocial.

El curs es desenvoluparà mitjançant la realització de sessions teòriques i pràctiques.

 

Bibliografia:

ALVARO.L. GARRIDO, A. TORREGROSA, J.L. (1997) Psicologia social aplicada. Madrid: McGraw-Hill.

BARON, R. BYRNE, D. (1998) Psicología social. Madrid: Prentice-Hall.

FERNÁNDEZ-DOLS, J.M. CARRERA, P. OCEJA, L.V. FERENGUER, J. (1997) Tratado de psicología social: Interacción social. (Vol II). Madrid: Síntesis.

MORALES, J.F. i OLZA, M. (1996). Psicología social i trabajo social. Madrid. McGraw-Hill.

MORALES, J.F. i MOYA, M.C. (1997) Tratado de psicología social: Procesos Bàsics (Vol 1). Madrid: Síntesis.

 

Mètodes d'ensenyament: Les classes teòriques es desenvoluparan mitjançant l'exposició de la matèria per part de la professora, la discussió dirigida sobre els temes de l'assignatura i el treball en grup. A les classes pràctiques es durà a terme una metodologia centrada en el treball en grup i la solució de problemes.

 

Tipus d'avaluació:

El programa teòric s’avaluarà mitjançant una prova escrita que tindrà un valor de 7 punts sobre la nota global de l'assignatura (10).

Els crèdits pràctics seran avaluats a partir de la participació directa en les classes i de l'elaboració d'informes. L’avaluació d'aquesta part tindrà un valor de 3 punts sobre la nota global de l'assignatura (10).

 

Llengua en què s'imparteix l'assignatura: Català

Núm. de crèdits ECTS: 6