ENSENYAMENT DE TREBALL SOCIAL

CURS 2004 - 05

Codi de l'assignatura: 15051006

Nom de l'assignatura: PSICOLOGIA EVOLUTIVA

Profesora: Montserrat Moya

Període lectiu: 2n Q.

Nivell: Primer curs Treball Social

Tipus: Obligatòria

 

Programa:

I. INTRODUCCIÓ

-Concepte de Psicologia Evolutiva

-Concepte de desenvolupament

-L'objecte de la Psicologia Evolutiva

-La P. Evolutiva com disciplina científica

-Factors del desenvolupament

-Models de desenvolupament

II. DESENVOLUPAMENT PSICOLÒGIC DE O A 12 ANYS

-Desenvolupament prenatal i del neonat

-Desenvolupament de 0 a 2 anys: Desenvolupament físic i psicomotor, cognitu, socialització, desenv. Del llenguatge.

-Desenv. de 2 a 6-7 anys: psicomotor, cognitiu, llenguatge i procés de socialització.

-Desenv. de 6-7 a 11-12 anys: Desenv.cognitiu. Desenv.de la socialització, llenguatge i personalitat.

III. DESENVOLUPAMENT DE L'ADOLESCÈNCIA

-Conceptualització general.

-Desenv. cognitiu i aprenentatge

-Desenv. de la personalitat

-Desenv. social: família, companys, escola.

IV. DESENV. DE L'EDAT ADULTA I VELLESA

-Perspectives teòriques.

- Funcionament cognitiu

-Factors biològics, psicològics i socials

 

Objectius:

 

- Proporcionar a l'alumne/a els coneixements bàsics en relació al desenvolupament evolutiu de totes les etapes de la vida humana.

- Donar a conèixer els principals continguts de les teories del desenvolupament.

- La projecció d'aquests coneixements en els diferents camps d'intervenció professional del Treballador Social.

- Adquirir una metodologia de treball que fomenti el pensament crític.

- Adquisició d'instruments teòrics-pràctics per a la indagació de les diferents etapes de la psicologia evolutiva.

- Proporcionar una visió articulada de la dinàmica de la personalitat, les etapes de la seva formació i els mecanismes del seu funcionament. S'estudia a la persona com un ésser dinàmic que es relaciona amb el món i amb si mateix d'una forma activa.

 

Bibliografia:

 

- AGUIRRE, A. (1994). Psicología de la adolescencia. Madrid: Marcombo.

- ALEXANDER, T i altres. (1998). Psicologia Evolutiva. Madrid: Piràmide.

- ALLIDIÈRE, N. (1997) Diferentes conceptualizaciones acerca de la salud y la enfermedad mental (En Fundamentos de Psicología de Allidière, N.; Ferrari, R.; sola, L.; Berenhaum, L.; Bonelli, A., edit. By Allidière, N. Y otros, Bs. As., 2º edic.)

- ANGEL, C. (1993). Psicologia Evolutiva. Barcelona: Eumo

- BERGER, K.S. I THOMPSON, R.A. (1997).Psicologia del desarrollo: infancia y adolescencia. Madrid: Editorial Médica Panamericana.

- BERMEJO, V. (1994). Desarrollo Cognitivo. Madrid: Síntesis

- BERMUDEZ, M.J. (1994). Psicologia de la Personalidad. Madrid: UNED.

- BERK, L.E. (1999).Desarrollo del niño y del adolescente. Madrid: M. Prentice-Hall Iberia.

- BLOS, P. (1993). Los comienzos de la adolescencia. Buenos Aires: Amorrortu.

- BRADLEY, B.S. (1992). Concepciones de la infancia. Madrid: Alianza Editorial

- BRUNER, J.; HASTE, H. (1990). La elaboración del sentido. La construcción del mundo por el niño. Barna: Paidós

- CASE, R. (1992). El desarrollo intelectual: del nacimiento a la edad madura. Barna: Paidós.

- COLEMAN, J.C. (1994). Psicologia de la adolescencia. Madrid: Morata.

- COBO, Carlos (1992). La depresión infantil. Madrid: Edic. Temas de Hoy

- CORONAS, R. I CUCALA, E. (1996). Psicologia Evolutiva i de la Educación. Barcelona: EUB.

- DEVAL, J. (1999).El desarrollo humano. Madrid: Siglo XXI, 4a edición.

- EYSENCK, H.J. i EYSENCK, M.W (1985). Personality and individual differences. A natural science approach. NewYork & London: Plenum Press.

- GARCÍA, F. (1994). Fundamentos de psicologia evolutiva. Madrid: Editex

- GARCÍA MADRUGA, J.A. i PARDO DE LEÓN, P. (Eds) (1997). Psicología evolutiva. Madrid: UNED.

- HERBERT, M. (1992). Psicologia del Trabajo Social. Madrid: Pirámide.

- JUNQUÉ, C. (1994). Envejecimiento y demencias. Barcelona: Martínez Roca.

- MARTÍ SALA, E. (1991). Psicologia evolutiva. Teorías y ámbitos de investigación. Barcelona: Anthropos.

- MONEDERO, C. (1990). Estudios de psicopatología evolutiva. Madrid: Biblioteca Nueva.

- MUSSEN, P. i altres (1982). Desarrollo de la personalidad en el niño. M?xic:Trillas.

- MYERS, D.G. (1997). Psicologia. Editorial Médica Panamericana.

- OSTERRIETH, P. (1993). Psicologia infantil. Madrid: Morata.

- PALACIOS, J., MARCHESI, A. I COLL, C. (1999). Desarrollo psicológico y educación. Tomo I. Psicologia Evolutiva. Madrid: Alianza, Edición renovada.

- PAPALIA, D.E. (1992). Psicologia del desarrollo de la infancia a la adolescencia. Santa Fe de Bogotá: McGraw-Hill.

- PIAGET, J. (1993). La representación del mundo en el niño. Madrid: Morata.

- SECADAS, F. (1992). Procesos evolutivos y escala observacional del desarrollo del nacimiento y la adolescencia. Madrid: TEA.

- SILVESTRE, N. y SOLÉ, M.R. (1996). Psicologia evolutiva. Adolescencia, edad adulta i vejez. Barcelona: CEAC.

- TRIADÓ, C. (1993). Psicologia Evolutiva. Univ. De Barcelona: Eumo Editorial.

- VEGA, J.L. I BUENO, B. (1996). Desarrollo adulto y envejecimiento. Madrid: Síntesis. 

 

Mètodes d'ensenyament:

 

Continguts teòrics complementats amb treballs pràctics, facilitant la participació dels alumnes amb comentaris, intercanvi d'opinions i debats.

 

Durant el curs es desenvoluparan en l’aula classes pràctiques, impartides en dos grups d’alumnes, sota l’orientació de la professora de l’assignatura, en les quals es plantejaran problemes i qüestions relacionades amb l’exercici professional i la temàtica desenvolupada. Els continguts i l'avaluació de la part pràctica s'explicarà detingudament el primer dia de classe.

 

Tipus d'avaluació:

 

Els coneixements dels alumnes s'avaluaran amb prova objectiva. Superat aquest examen es tindrà en compte la qualificació obtinguda en les classes pràctiques. La nota final s'obtindrà amb la qualificació de la part teòrica (70%) i la part pràctica (30%).

 

Llengua en què s'imparteix l'assignatura: Català

Núm. de crèdits ECTS: 4,5 cr.