ENSENYAMENT DE TREBALL SOCIAL

CURS 2004 - 05

Documento sin título


Ensenyament de Treball Social

Curs 2005-2006

Psicologia Bàsica

 

Codi: 15051005Curs: Primer
Assignatura Troncal
Primer quadrimestre
Crèdits totals: 4.5
 
Crèdits teòrics: 3
 
Crèdits pràctics: 1.5

Departament/s:
Psicologia


Professor/s:
Xavier Moriones PellisaBreu contingut:

Assignaturan dissenyada per trasmetre a l'alumne els conceptes bàsics i tendències teòriques actuals sobre psicologia i conducta humana.

 

Presentació:

L'assignatura és troncal dividida en teoria i pràctica, si bé s'accentuarà més la conceptualització teòrica.En la primera part del temari s'exposaràn criteris genèrics i universals sobre les tendències del comportament humà. Les dues parts restants estaràn orientadas a una major copncreció i aplicació.

 

Temari:

Programa:

1.- Conceptes generals.
1.1.- La psicología com l'estudi del comportament humà
1.2.- Què és una conducta?
1.3.- El binomi herència-aprenentatge
1.4 - Els conceptes innat i adquirit
1.5.- La filogènesi i l'ontogènesi
1.6.- Adaptació, organisme i ambient
2.- Desenvolupament i aprenentatge.
2.1.- Patrons de comportament innats: els reflexes, els instints, l'empremta i laconducta d'afecciò.
2.2.- Aprenentatge responent. Conductes elementals.Condicionament clàsic.
2.3.-Aprenentage operant. Els reforçadors. Generalització i discriminació. Extinció de la resposta.
2.4.- Aprenentatge cognitiu. Les habilitats cognitives. Els estils cognitius.
2.5.- Aprenentage social. La imitació. Les indentificacions, identitat i diferenciació.
3.- Elements de psicologia bàsica
3.1.- L'homeostasi: El binomi equilibri-desequilibri de l'organisme.
3.2.- La percepció: sensació i percepció,diferències.El processament de la informació.
3.3.-El llenguatge: suport biològic i naturalesa del llenguatge.Medi ambient i llenguatge. Funcions del llenguatge i simbolisme.
3.4.-La intel.ligència: Naturalesa i suport biològic. Desenvolupament de la intel.ligència.
3.5.-La motivació: Concepte. Naturalesa de la motivació. Motius fisiològics . Motius cognitius i socials.
3.6.- La frustració: Concepte i origen. Reaccions a la frustració. Frustració i agresivitat. Mecanismes defensius
3.7.- El conflicte: Definició. Naturalesa del conflicte. Tipus de conflicte. Resolució del conflicte.
3.8- L'emoció: Concepte i naturalesa. Origen, l'innat i l'adquirit Emocions bàsiques. Estudis sobre la por. La por normal i la seva funció defensiva. La por patològica i les perturbacions psíquiques.L'expresió clínica de la por: l'ansietat. Emoció, estrès i afrontament.
3.9.- La personalitat. Definicions i teories. Determinants i desenvolupament de la personalitat
Objectius: Assimilar la informació psicològica bàsica que permeti comprendre les tendències generals del comportament humà i els mecanismes que el condicionen.

 

Forma d'avaluació:

Tipus d'avaluació: Examen escrit , tipus test, del temari teòric al final del quadrimestre. La puntuació máxima serà de 10 sobre 10.
Llengua en que s'impateix l'assignatura: Català

Nombre de crèdits: 3 teòrics, 1.5 pràctics.

 

Bibliografia:

Bibliografia:
Alvaro, Torregrosa, Garrido-Luque. (Eds.) (1992). Influencias sociales y psicológicas en la salud mental. Madrid. Siglo Ventiuno.
Fierro, A. 1996). Manual de psicología de la Personalidad. Barcelona. Paidos.
Puente, A. (Ed.), (1993). Manual de psicología básica. Madrid. Eudema.
Myers, D. (1995). Psicología. Madrid. Panamericana.

 

Observacions:

Metodes d'enssenyament: Classes magistrals amb suport visual dels crèdits teòrics. Els crèdits pràctics en format de seminari, presentacions i exposicions de material visual.