ENSENYAMENT DE TREBALL SOCIAL

CURS 2004 - 05

FITXA DESCRIPTIVA DE LES ASSIGNATURES

Codi de l’assignatura: 15051003

Nom de l’assignatura: Mètodes i tècniques en investigació social

Professor/a: Dra. Montserrat Domènech Auqué

Període lectiu: 2n quadrimestre

Nivell: Primer cicle

Tipus: Troncal

 

Programa:

 

1.Mètodes d'investigació social
1.1. El mètode científic
1.2. Classificació de mètodes
1.2.1. Mètode correlacional
1.2.2. Mètode experimental
2. Comparació de k mitjanes aritmètiques independents
2.1. Descomposició de la variança
2.2. Anàlisi de la variança
3. Estadístics descriptius bivariats
3.1. Covariança
3.2. Coeficient de correlació de Pearson
3.3. Altres coeficients de correlació en funció de la mètrica
3.4. Coeficients de correlació ordinals
3.5. Relació entre variables amb escala nominal
4. Tècniques de mostreig en poblacions finites
4.1. Definició de conceptes
4.2. Tècniques de mostreig no aleatori
4.3. Tècniques de mostreig aleatori
4.4. Tamany de la mostra

  

 

Objectius: (5 línies)

 

L'assignatura és un introducció al mètode científic i la metodologia de recerca en ciències socials. L'objectiu principal és dotar l'alumne d'eines per resoldre les situacions més simples, però habituals d'investigació social. Per altra banda, es planteja a l'alumne l'anàlisi de dades de casos reals, analitzant les dades amb el programa estadístic SPSS. Es posa especial èmfasi en la interpretació d'outputs obtinguts amb programes informàtics.

 

 

Bibliografia:

 

Amón, J. (1990) "Estadística para psicólogos". Madrid Pirámide (2 volúmenes)

Camacho, J. (1998) Estadística con SPSS para Windows. Madrid. RAMA.

Lohr, S. (2000) "Muestreo: diseño y análisis". International Thomson Ed., México

Manual del programa SPSS: http://psico.fcep.urv.es/spss

Ritchey, F.J. (2002) "Estadística para las ciencias sociales: el potencial de la imaginación estadística". México. McGraw Hill.

Salkind, N.J. (1998) "Métodos de Investigación". Prentice Hall, México

 

Mètodes d’ensenyament: Classe teòrica i pràctica a l'aula d'informàtica

 

Tipus d’avaluació: Examen de resposta múltiple combinant qüestions teòriques i pràctiques.

 

Llengua en què s’imparteix el curs: Català

 

Núm. de crèdits ECTS: