ENSENYAMENT DE PÚBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES

CURS 2005 - 06

FITXA DESCRIPTIVA DE LES ASSIGNATURES

Codi de l'assignatura: 12112110

Nom de l'assignatura: MÈTODES QUANTITATIUS EN INVESTIGACIÓ SOCIAL.

Professor/a: Sra. Maria José Codorniu Raga / Sr. Santiago Ariste Castaño

Període lectiu: 1er quadrimestre

Nivell: 2on cicle. Primer curs

Tipus: Obligatòria

 

Programa:

1.      Introducció a la investigació social.

1.1.            Mètode experimental.

1.2.            Mètode correlacional.

2.      Metodologia d'enquestes.

2.1.            Definició de conceptes.

2.2.            Format de preguntes.

2.3.            Criteris de redacció d'ítems.

2.4.            Tècniques de mostreig aleatori i no aleatori.

2.5.            Criteris en la selecció de la mostra.

 

Objectius:       Conèixer les tècniques d'investigació social.

                        Conèixer les bases de l'estadística aplicada al seu camp.

                        Interpretar els resultats estadístics.

                        Aplicar els diferents mètodes a casos concrets.

 

Bibliografia:

Camacho, J. (2002) Estadística con SPSS para Windows versión 11. Madrid. Ra-Ma.

Martínez Martín, V. C. (2004) Diseño de encuestas de opinión. Madrid. RAMA.

Rojas Tejada, A.; Fernández Prados, J. i pérez Meléndez, C. (1998) Investigar mediante encuestas: fundamentos teóricos y aspectos prácticos. Madrid. Síntesis.

Vigil, A; i Lorenzo, U. (2001) Guia virtual de ayuda del programa SPSS 10.0. http://psico.fcep.urv.es/spss. U.R.V.

Wimmer, R. i Dominick, J. (2000) Introducción  a la investigación de medios masivos de comunicación. México. Thomson editores.

 

Mètodes d'ensenyament: classe teòrica i pràctiques d'estadística amb ordinador (programa SPSS).

 

Tipus d'avaluació: examen objectiu (50% de la nota) i treball pràctic (50% de la nota). S'han d'aprovar per separat per poder calcular la nota mitjana.

 

Llengua en què s'imparteix el curs: català

 

Núm. de crèdits ECTS: 1,5 crèdits teòrics i 4,5 pràctics.