ENSENYAMENT DE PSICOPEDAGOGIA

CURS 2004 - 05

Codi de l'assignatura:

Codi de l'assignatura: 11172212

Nom de l'assignatura: INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA A LA VELLESA

Professora: Mª Dolores Varea Santiago

Període lectiu / nivell / tipus: segon quadrimestre, primer curs, optativa

 

Programa:

 

1.      Conceptes generals

1.1 Què entenem per intervenció psicoeducativa.

1.2  Models, paradigmes, objectius i valors que inspiren la intervenció en el cicle vital.

1.3      Tipus d’intervenció en la vellesa..

1.4      Intervenció psicoeducativa en la vellesa

1.5      El paper del psicopedagog en la intervenció en la vellesa: Els equips multidisciplinars, tasques del psicopedagog i perspectives de futur.

2            Intervenció Piscoeducativa en el desenvolupament físic en la vellesa

2.1   Característiques generals del desenvolupament físic en la vellesa.

2.2    Pràctiques per promoure la salut: Continguts educatius per prevenir caigudes, pràctica d’exercici físic, pauta d’alimentació.

2.3   Estratègies en l’elaboració i aplicació de programes basats en l’exercici físic.

3.      Intervenció Psicoeducativa en el desenvolupament cognitiu en la vellesa: atenció, memòria, aprenentatge, intel·ligència, creativitat.

3.1   Característiques generals del desenvolupament cognitiu en la vellesa.

3.2     Models d’intervenció cognitiva

3.3     Millora cognitiva per entrenament

3.4     Models d’intervenció relacionats amb l’educació, participació i motivació.

3.5     Intervenció física i nutritiva per afavorir els processos cognitius.

3.6     Exemple d’un programa d’entrenament en habilitats de memòria (UAM)

4.      Intervenció Psicoeducativa en el desenvolupament psicosocial en la vellesa.

4.1   Característiques generals del desenvolupament cognitiu en la vellesa.

4.2     Intervenció i preparació per a la jubilació.

4.3     Models d’oci i tems lleure: exemples d’intervenció en la vellesa.

4.4     Intervenció en la família de la gent gran.

4.5     Formes d’intervenir en processos de viudetat i per la pròpia mort.

4.6     El futur de la intervenció social: Un exemple centrat en la tercera edat.

5.      Dependència i Vellesa

5.1   Conductes dependents. Factors relacionats.

5.2   Avaluació de la conducta dependent.

5.3   Programes d’intervenció.

 

Objectius:

 

1.      Conèixer que entenem per intervenció psicoeducativa en la vellesa.

2.      Conèixer les característiques generals del desenvolupament físic, cognitiu i psicosocial en la vellesa.

3.      Classificar els diferents programes d’intervenció psicoeducativa amb persones grans en funció de diferents criteris.

4.      Conèixer les tasques que el psicopedagog dedicat a la gerontologia porta a terme i alguns aspectes importants del seu treball.

5.      Conèixer models d’intervenció concrets.

6.      Aprendre a dissenyar intervencions.

 

Bibliografia:

 

§         Calero, M.D; García, T.M. (1995) Entrenamiento de la competencia espacial en ancianos. Anuario de Psicología. Madrid: Pirámide.

§         Cuenca, A; Martorell; M.C y Gómez, O. (1993) Valoración de programas destinados a la tercera edad. Valencia: Universidad de Valencia.

§         Fernández- Ballesteros (2002) Envejecer bien. Qué es y como lograrlo. Madrid: Pirámide.

§         Fierro. A. (1994) Proposiciones y propuestas sobre el buen envejecer. A. J. Buendía (comp.) Envejecimiento y psicología de la salud (pág 3-33). Madrid: Siglo XXI.

§         Izal, M: Montorio, I; Díaz-Veiga, P. (1997) Cuando las personas mayores necesitan ayuda. Guía para familiares y cuidadores. Madrid: Imserso.

§         Montorio, I; Izal M. (1999) Intervención psicológica en la vejez. Madrid: Síntesis.

§         Pelechano, V; y De Miguel, A (1992) Entrenamiento en habilidades interpersonales en ancianos. En A. Reig y D. Rivera (Eds) Perspectivas en gerontología y Salud, (Pág 77-101. Valencia: Promolibro.

§         Saéz, N.; Rubio, R; Dosil, A. (1996) Tratado de Psicogerontología. Valencia: Promolibro.

§         Saéz, N; Vega, J.L. (1989) Acción socie-educativa en la tercera edad. Barcelona: Pedagogía Social.

§         Vega, J.L. Bueno, B. (1996) Desarrollo adulto y envejecimiento. Madrid: Síntesis.

§         Yanguas, J. y Leturia, F.J. (2001) Intervenciones en gerontologia: apuntes críticos para un nuevo milenio. Intervención psicosocial, 10, 342-354.

 

Mètodes d'ensenyament:

Classes expositives a càrrec del professor i a continuació utilització de resolució de problemes que faciliten l’aplicació dels continguts teòrics a la realitat.

 

Tipus d'avaluació:

Examen (60%) , consta d’una prova objectiva sobre els continguts del programa . Pràctiques (40%).,participació en classe en activitats de petit grup per a la resolució de problemes aplicats a la realitat.

És requisit que l’examen i els treballs pràctics estiguin aprovats per a poder fer la mitja entre la nota teòrica i la pràctica.

 

Llengua en què s'imparteix l'assignatura: Castellà i Català

Número de crèdits ECTS: 6