ENSENYAMENT DE PSICOPEDAGOGIA

CURS 2005 - 06

Codi de l'assignatura: 11172210

Codi de l'assignatura: 11172210

Nom de l'assignatura: PSICOLOGIA DE LA DEFICIÈNCIA MENTAL I

Profesora: Griselda Esparó Hidalgo

Període lectiu: 2n Quadrimestre.

Tipus: Optativa

 

Programa:

 

  1. Definició i classificació del retard mental.

1.1.  Evolució històrica de la definició de retard mental.

1.2.  Epidemiologia del retard mental.

1.3.  Classificació del retard mental.

 

      2. Diagnòstic del retard mental.

 

      2.1. Avaluació de la inteligència.

      2.2. Avaluació de la conducta adaptativa.

      2.3. El judici clínic en l’avaluació del retard mental.

      2.4. Diagnòstic del deficient mental en els primers anys de vida.

 

3. Etiologia del retard mental.

 

3.1. Causes prenatals.

3.2. Causes perinatals.

3.3. Causes postnatals.

3.4. La prevenció en el retard mental.

 

4. Retard mental i psicopatologia.

      

       4.1. Epidemiologia.

       4.2. Etiologia.

       4.3. Naturalesa de la psicopatologia en base a l’edat.

       4.4. Avaluació del psicopatologia i retard mental.

 

 

       5. L’alumne amb retard mental.

      

       5.1. El perquè de les assignatures funcionals.

       5.2. Classificació de les capacitats pel desenvolupament social.

       5.3. Com ensenyar a l’alumne amb retard mental:

               5.3.1. Anàlisi conductual aplicat.

               5.3.2. Pautes educatives pels pares.

      

       6. La sexualitat en el deficient mental.

 

       6.1. Com viu el deficient mental la seva sexualitat?

       6.2. El paper de la família.

       6.3. L’educació sexual en el deficient mental.

 

 

      7. Vida independent del deficient mental.

 

     7.1. Alternatives laborals en el deficient mental.

     7.2. El problema de l’habitatge.

       

 

     8. Intervenció en el retard mental.

 

    8.1. Habilitats socials i autoestima.

    8.2. Resolució de problemes.

    8.3. Altres.  

 

 

Ojectius:

 

Conèixer la conceptualització de la deficiència mental i les perspectives actuals, tant a nivell escolar com social.

Desenvolupar les estratègies i els models més significatius d’intervenció en la formació de les persones amb deficiència mental a tots els àmbits de relació social.

Conèixer les estratègies i models més significatius d’intervenció en la formació de les persones amb deficiència mental a tots els àmbits de relació social.

 

 

BIBLIOGRAFIA:

 

AAMR (2004). Retraso Mental: definición, clasificación y sistemas de apoyo. Madrid:Alianza.

 

Bruininks, R.H. & Mc Grew, K.S. (1993). Panoràmica de la conducta adaptativa dentro del retraso mental. Discapacidad y conducta adaptativa. Bilbao:ICE-Universidad de Deusto.

 

Fierro, A. (1997). La persona con retraso mental. Madrid: MEC.

 

Garrido Landivas, J. (1984). Deficiencia Mental. Madrid: CEPE.

 

González, J. & Sainz, J. (1988). Intervención y educación en la Deficiencia Mental y la desventaja socio-cultural. En J. Mayor (DIR.). Manual de Educación Especial. Madrid:Anaya.

 

Molina, S. (1994). Deficiencia Mental. Aspectos psicoevolutivos y educativos. Málaga:Aljibe.

 

Vera Tejeiro, A. (1994).Introducción a la psicologia de la deficiencia mental.Valencia: Promolibro.

 

 

Mètodes d'ensenyament: classe teòrica, exposant en línies generals cada un dels temes i acompanyant-los amb diversos exemples pràctics que clarifiquin el contingut teòric.

Tipus d'avaluació: La part teórica s’avaluarà mitjançant un exàmen tipus test i la nota obtinguda conformarà el 70% de la nota final. Les pràctiques s’avaluaran independentment amb la realització d’un treball i conformaran el 30% de la nota final. 

 

Llengua en que s'imparteix el curs: català

 

Núm. de crèdits ECTS: 4.50