ENSENYAMENT DE PSICOPEDAGOGIA

CURS 2004 - 05

Codi de l'assignatura: 11022209

Codi de l'assignatura: 11172208

Nom de l'assignatura: OBSERVACIÓ I ANÀLISI DE LA PRÀCTICA EDUCATIVA

Professora: Sònia López Chivrall

Període lectiu / nivell / tipus: primer quadrimestre, segon curs, optativa

 

Programa:

 

1.- Introducció a l’observació

2.- Tipus de resposta observacional dins l’àmbit de la pràctica educativa

3.- Instruments d’observació i de registre observacional

5.- Anàlisi i interpretació de les dades observacionals

 

Objectius:

 

§    Valorar l’observació com a instrument de mesura del procés d’ensenyança-aprenentatge

§    Valorar l’observació com a mètode útil d’avaluació a l’educació infantil

§    Conèixer les bases de l’observació sistemàtica

 

Bibliografia:

 

Anguera, M. T. (1988). Manual de prácticas de observación. México: Trillas.

Anguera, M. T. (1991). Metodologia observacional en la investigación psicológica. Vol. I. Barcelona: PPU.

Anguera, M. T. (1999). Observación de conducta interactiva en contextos naturales.

Anguera, M. T. (1999). Observación en la escuela.

Irwin, M. y Bushell, M. (1985). La observación del niño. Estrategias para su estudio. Madrid: Narcea.

 

Mètodes d'ensenyament:

 

Les classes teòriques seguiran un format de lliçó magistral, combinades amb alguna activitat pràctica.

Les classes pràctiques consistiran en l’explicació per part de la professora de diferents activitats que ha de realitzar l’alumne (visualització i comentari de vídeos, pràctiques d’observació, etc.).

 

Tipus d'avaluació:

 

Lliurament individual d’un treball d’investigació que consistirà en portar a terme un estudi observacional on s’aplicaran de forma pràctica els continguts teòrics de l’assignatura.

 

Llengua en què s'imparteix l'assignatura: Castellà i català

Número de crèdits ECTS: