ENSENYAMENT DE PSICOPEDAGOGIA

CURS 2004 - 05

Codi de l'assignatura: 11172103

Codi de l'assignatura: 11172103

Nom de l'assignatura: TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT

Professora: Josepa Canals i Sans

Període lectiu / nivell / tipus: obligatòria.

 

Programa:

 

Bloc I. Aspectes introductoris i generals

Tema 1. Història i concepte de la psicopatologia infantil

Tema 2. Models en psicopatologia infantil

Tema 3. Les classificacions

Tema 4. L'etiologia en psicopatologia infantil.

Tema 5. L'avaluació dels problemes psíquics dels nens i adolescents.

 

Bloc II. Alteracions psicopatològiques

Tema 6.  Trastorns generalitzats del desenvolupament

Tema 7. Trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat

Tema 8. Trastorn del desenvolupament de la coordinació motora i tics

Tema 9. Retard mental: causes i avaluació

Tema 10. Trastorns del llenguatge

Tema 11. Trastorns de conducta

Tema 12. Trastorns per ansietat

 

Objectius:

Conèixer les alteracions psíquiques lligades al procés de desenvolupament infantil. Es pretén que l'alumne/a conegui les manifestacions clíniques, els factors etiopatogènics, els trastorns associats, instrument d'avaluació i els criteris per poder orientar un diagnòstic i un assessorament. S’introdueixen aspectes generals que permetin entendre el concepte de problema psicològic.

 

Bibliografia:

American Psychiatric Association (2002). DSM-IV-TR (Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales) Wasghinton: American Psychiatric Press.

Caballo V.E., Simón M.A. (2002). Manual de Psicología clínica infantil y del adolescente. Madrid: Pirámide.

Freides D. (2002). Trastornos del desarrollo: un enfoque neuropsicológico. Barcelona: Ariel.

González R. (1998).Psicopatología del niño y del adolescente. Madrid: Pirámide.

Gutiérrez J.R. y Rey F.R. (2000). Planificación terapéutica de los trastornos psiquiátricos del niño y el adolescente. Madrid: SmithKline Beecham.

Jané M.C. (2001). Llenguatge i psicopatologia de la infantesa i la adolescència. Clínica i Avaluació. Bellaterra: Servei de Puublicacions UAB.

Organización Mundial de la Salud (1992). Clasificación internacional de las enfermedades mentales (10ª ed.). Madrid: OMS.

Rodríguez Sacristán J. (2000). Psicopatología infantil básica: teoría y casos clínicos. Madrid: Pirámide.

Wicks-Nelson R. Y Israel Allen C. (1997). Psicopatología del niño y del adolescente. Prentice Hall.

 

Mètodes d'ensenyament:

Teoria:

  • Classes magistrals.  Lectura d'algun article o material didàctic.

Pràctiques:

  • Casos pràctics, vídeos i discussions sobre les exposicions pràctiques.
  • Aplicacions informàtiques de programes sobre temes de psicopatologia
  • Coneixements d'instruments d'avaluació

 

Tipus d'avaluació:

Examen escrit de la teoria i pràctica.

De forma opcional els alumnes poden fer un treball per tal de millorar la nota. Aquest treball consistirà amb un resum-discussió d'articles recents sobre temes tractats en l'assignatura i que s'ha de presentar abans de l'examen.

 

Llengua en què s'imparteix: català

Núm. de crèdits ECTS: 6