ENSENYAMENT DE PSICOPEDAGOGIA

CURS 2004 - 05

PROGRAMACIÓ DE L’ASSIGNATURA:

Codi de l’assignatura: 11172010

Nom de l’assignatura: MODELS D’ORIENTACIÓ I INTERVENCIÓ PSICOPEDAGÒGICA

Professora: Sra. Teresa Zaplana Alcaraz

Període lectiu: 1er quadrimestre

Nivell: Segon cicle de Psicopedagogia

Tipus: Troncal primer quatrimestre

 

 

Programa:

  1. Aspectes introductoris
  2. Origen i evolució de l’orientació a Espanya i, especialment, a Catalunya
  3. Models d’orientació  / intervenció psicopedagògica
  4. L’Assessorament
  5. Avaluació dels programes d’orientació educativa
  6. Orientació professional de les persones discapacitades
  7. Estudi especial de la tutoria

 

 

Objectius:

Conèixer les fonts disciplinars i entendre el seu abast en l’àmbit professional

Conèixer les característiques dels diferents models d’intervenció

Conèixer les funcions i rols dels psicopedagogs proporcionades per les normatives actuals.

Disposar dels coneixements necessaris per tal de realitzar una orientació adequada segons els destinataris i necessitats dels  mateixos.

 

 

Bibliografia:

Bisquerra, R. (2000) Modelos de orientación e intervención psicopedagógica. Barcelona: CISS praxis S.A.

Monereo, C. I Solé, I. (1996) Asesoramiento psicopedagógico: una perspectiva profesional y constructivista. Madrid: Alianza

Pastor, E. Y otros (1995) La tutoria en secundaria. Barcelona: CEAC

Rodriguez, S. Teoria y práctica de la orientación educativa. Barcelona: PPU

Román, J.M. y Pastor, E. (1985) La tutoría: pautas de acción e instrumentos al professor-tutor. Barcelona: CEAC

Solé, I. Orientación educativa e intervención psicopedagógica. Barcelona: Horsoi

 

 

Mètodes d’ensenyament:

Lectura d’articles, treballs en petits grups de discussió, exposicions a càrrec del professor i exposicions a càrrec de l’alumnat.

 

 

Tipus d’avaluació

1. Per aquells alumnes que assisteixin com a mínim al 90% de les classes (teòriques i pràctiques):

Treball individual (la data de presentació del treball serà proposada per la classe)

2. Per a aquells alumnes que no assisteixin com a mínim a un 90% de les classes (teòriques i pràctiques):

Prova escrita que versa sobre els continguts del programa.

 

Criteris d’avaluació del punt 1:

 

És necessari que el alumne assisteixi com a mínim a un 90% de les sessions i que participi en les mateixes quan la professora demani als alumnes comentaris, opinions i activitats de treball.

 

La nota de l’assignatura serà referida a avaluació continua consistent en:

 

20% de la nota: memòria de totes les sessions de classe (teòriques i pràctiques).

20% de la nota: ampliació de cada un dels temes i bibliografia utilitzada

20% de la nota: aportacions personals a les sessions de classe i altres aportacions dels textos utilitzats per a l’ampliació del temari.

40% de la nota: desenvolupament de les diferents activitats proposades a classe.

El treball tindrà una llargada màxima de 100 folis a doble espai i lletra de 12 punts.

 

 

Llengua en que s’imparteix l’assignatura: català i castellà

Núm, de crèdits ECTS: 6