ENSENYAMENT DE PSICOPEDAGOGIA

CURS 2004 - 05

Codi de l'assignatura:

Codi de l'assignatura: 11172009

Nom de l'assignatura: Dificultats d’aprenentatge i intervenció psicopedagògica

Professorat: Enric Valls Giménez, Sònia López Chivrall

Període lectiu: 2n quadrimestre

Nivell / tipus: Troncal

 

Programa de continguts

1. La naturalesa de les dificultats d’aprenentatge. Revisió històrica del concepte i de les practiques d’intervenció associades als diferents models explicatius

2. La intervenció psicopedagògica davant les dificultats d’aprenentatge

3. Dificultats d’aprenentatge associades a processos implicats en la comprensió lectora, la resolució de problemes, les matemàtiques, altres àrees d’aprenentatge escolar.

4. L’associació de les dificultats d’aprenentatge amb altres problemes de naturalesa atencional i cognitiva, social i educativa

 

Objectius:

- Identificar la naturalesa i tipus de les dificultats d’aprenentatge tot diferenciant-les d’altres conceptes

- Delimitar els àmbits, models i procediments d’actuació del psicopedagog/a pel que fa a les dificultats d’aprenentatge

- Adquirir recursos adients per orientar l’actuació educativa davant les dificultats d’aprenentatge més comunes en lectura i escriptura, resolució de problemes, activitat matemàtica i altres.

 

BIBLIOGRAFIA

 

ESCORIZA, J. (coord.) (1999) Dificultades de aprendizaje e intervención psicopedagógica. Barcelona. Texto Guia. Ediciones Universidad de Barcelona

ESCORIZA, J. (1998) Conocimiento psicológico y conceptualización de las dificultades de aprendizaje. Ediciones Universidad de Barcelona

GARCIA, J.N. (Dir.) (1997). Instrucción, aprendizaje y dificultades. Barcelona: Ediciones Libreria Universitaria de Barcelona

GARCIA, J.N. (2001) Dificultades de aprendizaje e intervención psicopedagógica. Barcelona: Editorial Ariel

GONZALEZ-PIENDA, J.A., NUÑEZ J.C. (coord.) (1998) Dificultades del aprendizaje escolar. Madrid. Editorial Pirámide

JIMENEZ, J.E. (1999) Psicología de las dificultades de aprendizaje. Una disciplina científica emergente. Madrid: Editorial Síntesis

* MIRANDA, A., VIDAL-ABARCA E., SORIANO M. (2000) Evaluación e intevención psicoeducativa en dificultades de aprendizaje. Madrid: Editorial Pirámide

MANJÓN, D.G (2002) Las dificultades de aprendizaje en el aula. Barcelona: Editorial edebé.

* SÁNCHEZ, E. (coord..) (1998) Dificultats de l’aprenentatge. Barcelona: Edicions de la UOC

VIDAL, JESUS G., MANJON, DANIEL G. (2001). Dificultades de aprendizaje e intervención psicopedagógica. Concepto, evaluación y tratamiento (Vol. 1) Madid: Editorial EOS

 

Mètodes d'ensenyament

Activitats presencials i no presencials: exposició de temes, plantejament i resolució de situacions pràctiques, treballs en equip, participació en Fòrum de l’assignatura, activitats de recerca.

 

Tipus d'avaluació

- Es proposa l’avaluació continua com a marc, amb instruments com els següents: la realització d’un nombre suficient d’Exercicis, corresponents als blocs de continguts treballats; la presentació al final del quadrimestre de totes les Activitats d’aprofundiment proposades com a activitats d’hores pràctiques; la puntuació obtinguda en les proves d’aprenentatge a realitzar al final del bloc 2 i al final del quadrimestre; la presentació d’un treball particular referit a continguts del mòdul 3; autoavaluació

- L’alumnat que no segueixi el model anterior presentarà les Activitats d’aprofundiment proposades i serà avaluat mitjançant un Examen Final referit a tots els continguts de l'assignatura estudiats a partir dels textos bàsics assenyalats

 

Llengua en què s'imparteix l'assignatura: Català

Número de crèdits ECTS: 6