ENSENYAMENT DE PSICOPEDAGOGIA

CURS 2004 - 05

Codi de l'assignatura:

Codi de l’assignatura: 11172005

Nivell: Primer curs.

Tipus: Troncal.

Període lectiu: Primer semestre

Professor: Enric Valls Giménez

 

Programa:

 

Introducció

1.  Psicologia de la instrucció, Psicologia escolar, Psicologia de l’educació, Psicopedagogia: aclariment de conceptes. La utilitat del coneixement psicològic per a l’educació escolar

 

Mòdul A. L'anàlisi i explicació psicològica dels processos d’ensenyança i aprenentatge de continguts escolars

2.      Teories rellevants de l'aprenentatge escolar i del desenvolupament. Repàs de la lògica de la concepció constructivista de l’aprenentatge i l’ensenyança escolar. Implicacions de la consideració del triangle interactiu com a nucli bàsic de la concepció constructivista. L’assessorament psicopedagògic des d’un enfocament educacional-constructiu: perfils i pràctiques professionals

3.      L’aprenentatge significatiu-constructiu, les seves condicions i les relacions amb altres tipus d’aprenentatges escolars. L’assessorament psicopedagògic per a la facilitació de la trobada de significat en situacions d’aprenentatge de continguts escolars: estructurar materials; mapes conceptuals; organitzadors previs; promoure canvis conceptuals.

 

Mòdul B. Factors de naturalesa personal implicats en l'aprenentatge  escolar.

4.      Constituents de l’estat inicial a l’hora de fer aprenentatges escolars. Les diferències individuals en l’àmbit de les capacitats intel.lectuals i en el de la personalitat. Els àmbits de diversitat amb major incidència sobre l’aprenentatge de continguts. La resposta educativa de diversificar i adequar formes i mètodes davant la diversitat de capacitats

5.      L’assessorament psicopedagògic per desvetllar en l’alumnat la dimensió afectiva i emocional de l’aprenentatge i l’atribució de sentit. Les condicions per la trobada de sentit als aprenentatges

6.      L’assessorament psicopedagògic per desvetllar actuacions estratègiques en l’alumnat i en el professorat en l’aprenentatge i ensenyança de continguts escolars.

 

Mòdul C. Factors de naturalesa interpersonal i relacional implicats en l'aprenentatge de continguts escolars.

7.      La naturalesa de la interactivitat a l’aula des de la concepció constructivista. Aportacions del professor i dels companys a la construcció compartida de coneixements per part de l’alumne. Els mecanismes d’influència educativa. Característiques i anàlisi del discurs educacional.

8.      L’assessorament psicopedagògic per interactuar i fer treball col.laboratiu i cooperatiu a l’aula

 

Mòdul D. L’aprenentatge i ensenyança dels continguts escolars

9.      La tipologia de continguts escolars des del vessant psicològic. Les dimensions generals d’aprenentatge i ensenyança dels diferents tipus de continguts

10.  Processos psicològics generals i específics implicats en l’aprenentatge de continguts de les matèries bàsiques de l’educació escolar: aprenentatges de llengua, aprenentatges de matemàtiques, aprenentatges de ciències socials, aprenentatges de ciències experimentals. L’assessorament psicopedagògic per al desenvolupament de competències en els àmbits lingüístic, matemàtic, social i científic.

 

 

Objectius

 

·       Analitzar i valorar les aportacions de la psicologia de la instrucció a  l’estudi dels processos educatius. Fer-se amb un marc de referència integrador per analitzar, explicar i assessorar els processos d’aprenentatge i ensenyança escolars. Reconèixer i explicar la influència de determinats factors personals i relacionals implicats en l’aprenentatge de continguts escolars. Aproximar-se al coneixement dels processos psicològics responsables de l’aprenentatge dels continguts de les matèries dels curricula escolars

·       Treure profit de l'assignatura de cara a l’adquisició d'un pensament pràctic com a psicopedagogs. Apropiar-se de coneixements, criteris i procediments adients per a l’observació i anàlisi dels processos instruccionals i per ajudar la resolució de problemes relacionats amb la seva planificació i desenvolupament. Usar o a polir eines determinades per a l’adquisició i utilització del coneixement

·       Desenvolupar de manera cada cop més significativa la pròpia imatge com a psicopedagogs i conrear determinades actituds i valors, a propòsit d’això

 

 

Bibliografia bàsica

 

BELTRAN, J., GENOVARD, C. (Edit.) (1996): Psicologia de la instrucción (3 volums). Madrid: Sintesis

BELTRAN, J. I alt. (2000): Intervención psicopedagógica y curriculum escolar. Madrid: Pirámide

BRUNING, R., SCHRAW, G., RONNING, R. (2002): Psicologia cognitiva e instrucción. Madrid: Alianza Editorial

COLL, C.; PALACIOS, J.; MARCHESI, A. (comp.) (2001): Desarrollo psicológico y educación. 2 Psicologia de la educación escolar.  Madrid: Alianza Editorial (2ª edición)

COLL, C. i alt. (1996): Psicologia de la instrucció. Barcelona: EDIUOC.

COLL, C. (1999) Psicologia de la instrucción. La enseñanza y el aprendizaje en la educación secundaria. Barcelona: ICE UB / Horsori

GARCIA-SANCHEZ, J-N. (Coord.) (2000): De la Psicología de la instrucción a las necesidades curriculares. Barcelona: Oikos Tau

GARCIA-SANCHEZ, J-N. (Coord.) (2002): Aplicaciones de intervención psicopedagógica. Madrid. Pirámide

GONZALEZ,R., BARCA,A., GONZALEZ,J.A., ESCORIZA,J. (eds.) (1996): Psicologia de la instrucción 5 volum. Barcelona: EUB, S.L.

MAYER, R.E. (2002) Psicologia de la educación, El aprendizaje en las áreas de conocimiento. Madrid: Pearson. Prentice Hall

MAYER, R.E. (2004) Enseñar para una Aprendizaje Significativo. Madrid: Pearson.Prentice Hall

MONEREO, C., SOLE, I. (1996): El asesoramiento psicopedagógico: una perspectiva profesional y constructivista. Madrid:Alianza

POZO, J.I. (1996): Aprendices y maestros. Madrid: Alianza

REIGELUTH, Ch.M. (ed.) (2000): Diseño de la instrucción, Teorías y modelos. 2 volum. Madrid: Santillana.

RODRIGO, M.J., ARNAY,J.(comp.)(1997): La construcción del conocimiento escolar. Barcelona: Paidos.

 

Mètodes d’ensenyament:

 

Es considera, d’entrada, que els estudiants poden assistir regularment a les sessions presencials, de manera que s’asseguri una participació més conjunta i compromesa en el seu desenvolupament,  aprofitament i avaluació

 

Els principals instruments metodològics per al treball personal i per a la dinàmica de l’aula seran els següents:

 

- La presentació i l’explicació amb suport informàtic per part del professor dels aspectes més generals de cada tema

- La lectura profitosa per part dels estudiants de documents de consulta indicats com a obligatoris

- L’estudi sistemàtic per part dels estudiants d’algun Manual dels recomanats en la Bibliografia bàsica

- L’aprofundiment en alguna temàtica de l’assignatura, d’interès per a la pràctica com a psicopedagogs

- El treball en equip, amb motiu de l'estudi i de la realització de les activitats previstes

- L’aprofitament dels recursos informàtics (en plataforma Moodle) i de diverses tècniques didàctiques per ajudar els aprenentatges

 

 

Tipus d’avaluació:

 

·          Es proposa l’avaluació continuada com a sistema d’avaluació de l’assignatura.

·          Els principals procediments i instruments per dur-la a terme són els següents.

- La realització i presentació de les activitats associades al treball dels diferents mòduls del programa (El 25 % de la qualificació global final). Serà requisit fer totes les activitats perquè aquestes siguin qualificades.

- Dues proves d’aprenentatges al llarg del semestre, referides als continguts treballats i als textos de lectura obligatòria proposats (El 60 % de la qualificació global final). Serà requisit obtenir 4 punts o més sobre 10 en aquestes proves, perquè puguin constar com a part de la qualificació global final

- La presentació oral a l’aula per part de cada grup d’estudiants d’un treball referit als processos psicològics implicats en l’aprenentatge de continguts d’alguna de les matèries assenyalades en el tema 10 d’aquest Programa (15% de la qualificació global final):

- La participació en la dinàmica de l’aula

 

Els estudiants que per raons justificades no hagin seguit de manera regular l’avaluació continuada, presentaran a final de curs el dossier personal amb les activitats associades al treball dels diferents mòduls del programa, el treball individual referit als processos psicològics implicats en l’aprenentatge de continguts d’alguna de les matèries assenyalades en el tema 10 i realitzaran un examen final referit a tots els continguts del programa (Serà requisit obtenir 4 punts o més sobre 10 en aquest examen, perquè pugui constar com a part de la qualificació global final)

 

Llengua en què s'imparteix l'assignatura: Català

Número de crèdits (ECTS): 6