ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

CURS 2005 - 06

Codi de l'assignatura: 11161010

Codi de l'assignatura: 11162260

Nom de l'assignatura: PSICOPATOLOGIA DEL NEN I DE L’ADOLESCENT

Professor/a: Josepa Canals Sans

Període lectiu: 2on quadrimestre

Nivell: Quart curs. 

Tipus: Optativa

 

Programa:

  1. Trastorns de la conducta alimentària i del creixement en nens
  2. Anorexia i bulímia nervioses
  3. Trastorns d'ansietat i fobies
  4. Trastorn obsessiu-compulsiu
  5. Trastorns de l'humor
  6. La conducta suïcida
  7. Trastorns de la conducta
  8. Esquizofrènia en nens
  9. Alteracions de la personalitat

 

Objectius: Proporcionar als alumnes coneixements sobre els problemes psicològics que es poden donar en nens i adolescents. S'aborden les manifestacions clíniques en una perspectiva evolutiva, les hipòtesis o factors etiopatogènics i l'avaluació per poder orientar un diagnòstic. Es pot entendre com una continuació de l'assignatura Trastorns del desenvolupament on es tracten aspectes generals i les alteracions més lligades al procés del desenvolupament.

 

Bibliografia:

American Psychiatric Association (2002). DSM-IV-TR (Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales) Wasghinton: American Psychiatric Press.

Caballo V.E., Simón M.A. (2002). Manual de psicología clínica infantil y del adolescente. Madrid: Pirámide.

González R. (1998).Psicopatología del niño y del adolescente. Madrid: Pirámide.

Gutiérrez J.R. y Rey F.R. (2000). Planificación terapéutica de los trastornos psiquiátricos del niño y el adolescente. Madrid: SmithKline Beecham.

Jané M.C. (2001). Llenguatge i psicopatologia de la infantesa i la adolescència. Clínica i Avaluació. Bellaterra: Servei de Puublicacions UAB.

Organización Mundial de la Salud (1992). Clasificación internacional de las enfermedades mentales (10ª ed.). Madrid: OMS.

Parmelee D.X. (1998). Psiquiatría del niño y el adolescente. Madrid: Harcourt Brace.

Rodríguez Sacristán J. (2000). Psicopatología infantil básica: teoría y casos clínicos. Madrid: Pirámide.

Wicks-Nelson R. y Israel Allen C. (1997). Psicopatología del niño y del adolescente. Madrid: Prentice Hall.

 

Mètodes d'ensenyament: Crèdits teòrics: exposició contiguts teòrics i participació activa alumnat. Crèdits pràctics: classe tipus seminari amb exposició de casos clínics, vídeos i treball aula informàtica.

 

Tipus d'avaluació: Examen escrit  (teòric-pràctic). Optativament es podrà entregar un treball per a millorar la nota.

Llengua en què s'imparteix l'assignatura: Català

Núm. de crèdits ECTS: 4,5