ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

CURS 2005 - 06

PROGRAMACIÓ DE L’ASSIGNATURA:

Codi de l’assignatura: 11162256

Nom de l’assignatura: DIAGNÒSTIC EN EDUCACIÓ

Professora: Sra. Teresa Zaplana Alcaraz

Període lectiu: 1er quadrimestre

Nivell: Segon cicle de Psicologia

Tipus: Optativa primer quatrimestre

 

Programa:

 

  1. Introducció
  2. Característiques dels subjectes en cadascuna de les etapes educatives.
  3. Sistemes implicats en el diagnòstic
  4. Elements del diagnòstic
  5. Diagnòstics més comuns a la pràctica educativa

 

 

Objectius:

 

L’alumne ha de ser capaç de:

 

Seleccionar de manera adequada els instruments diagnòstics.

Conèixer l’entrevista en el diagnòstic segons els elements personals.

Saber fer una devolució en funció de qui sigui el destinatari.

Realitzar i interpretar correctament una anamnesis

Corregir i interpretar correctament les diferents proves aplicades.

 

 

Bibliografia:

Bassedas, E., et al., Intervención educativa y diagnóstico pedagógico, Barcelona, Paidós, 1991.

Bourges, S., Tests para el psicodiagnóstico infantil, Madrid, Cincel, 1990.

Colom Marañón, B.R., Tests, inteligencia y personalidad, Madrid, Pirámide, 1995.

Fernández Ballesteros, R., Introducción a la evaluación Psicológica, I y II, Madrid, Pirámide, 1992.

Genovard Roselló, C., Consejo y orientación psicológica, 1 y 2, Madrid, UNED, 1990.

Parra Martínez, S., Diagnóstico en educación, Murcia, ICE Universidad de Murcia, 1996.

Silva Moreno, F., Evaluación psicológica en niños y adolescentes, Madrid, Síntesis, 1995.

TEA (Eds.), Tests y documentos psicológicos: información técnica y criterios de utilización, Madrid, TEA,1996.

 

 

Mètodes d’ensenyament:

 

1. Per aquells alumnes que assisteixin com a mínim al 90% de les classes (teòriques i pràctiques):

Treball individual (la data de presentació del treball serà proposada per la classe)

2. Per a aquells alumnes que no assisteixin com a mínim a un 90% de les classes (teòriques i pràctiques):

Prova escrita que versa sobre els continguts del programa.

 

Criteris d’avaluació del punt 1:

 

És necessari que el alumne assisteixi com a mínim a un 90% de les sessions i que participi en les mateixes quan la professora demani als alumnes comentaris, opinions i activitats de treball.

 

La nota de l’assignatura serà referida a avaluació continua consistent en:

 

20% de la nota: memòria de totes les sessions de classe (teòriques i pràctiques).

20% de la nota: ampliació de cada un dels temes i bibliografia utilitzada

20% de la nota: aportacions personals a les sessions de classe i altres aportacions dels textos utilitzats per a l’ampliació del temari.

40% de la nota: desenvolupament de les diferents activitats proposades a classe.

El treball tindrà una llargada màxima de 100 folis a doble espai i lletra de 12 punts.

 

Idioma en que s’imparteix l’assignatura: català i castellà

Núm, de crèdits ECTS: 6