ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

CURS 2005 - 06

INTERVENCIÓ PSICOLÒGICA

Codi de l'assignatura: 11111102

Nom de l'assignatura: INTERVENCIÓ PSICOLÒGICA

Professor/a: Jordi Miró Martínez

Període lectiu: Anual

Nivell: Quart

Tipus: Troncal

 

Programa:

 

PRIMERA UNITAT DIDÀCTICA

Introducció a la intervenció en Psicologia clínica: consideracions generals, fonaments teòrics, procés d’intervenció conductual i habilitats del terapeuta

 

Tema 1.       La intervenció en Psicologia clínica: aspectes bàsics

Tema 2.     Intervenció en Psicologia clínica: una perspectiva històrica

Tema 3.       El procés d’intervenció en teràpia de conducta

Tema 4.      Habilitats terapèutiques

 

SEGONA UNITAT DIDÀCTICA

Tècniques d’intervenció

Tema 5.     Tècniques de control de l’activació: relaxació i respiració

Tema 6.     Tècniques d’exposició

Tema 7.     Entrenament en habilitats socials

Tema 8.      Tècniques de solució de problemes

Tema 9.     Tècniques operants dirigides a crear, mantenir o incrementar conductes

Tema 10.     Tècniques operants per a l’eliminació o reducció de conductes

Tema 11.     Sistemes d’organització de contingències

Tema 12.     Tècniques derivades de l’aprenentatge observacional: el modelat

Tema 13.     Tècniques d’autocontrol

Tema 14.     Tècniques de reestructuració cognitiva

Tema 15.     La inoculació contra l’estrès

 

TERCERA UNITAT DIDÀCTICA

Avenços, nous desenvolupaments i plantejaments de futur

Tema 16.     Els tractaments psicològics avui: el moviment dels tractaments psicològics amb recolzament empíric

Tema 17.             Les noves tecnologies en teràpia de conducta

 

Objectius

1.      Presentar els fonaments, les característiques i la situació actual de la Intervenció psicológica.

2.      Descriure les bases de les tècniques, i facilitar-ne l'ús i aplicació correctes en l'àrea de la Psicologia clínica i de la salut.

 

Bibliografía:

Froján, M.X. y Santacreu, J. (1999). Qué es un tratamiento psicológico. Madrid: Biblioteca Nueva.

Gavino, A (Coor.) (1997). Técnicas de terapia de conducta. Barcelona: Martínez Roca.

Gavino, A. (2004). Tratamientos psicológicos y trastornos clínicos. Madrid: Pirámide.

Labrador, F.J., Cruzado, J.A. i Muñoz, M. (Eds.) (1995). Manual de técnicas de modificación y terapia de conducta (2a edició). Madrid: Pirámide.

Martin, G. i Pear, J. (1999). Modificación de conducta. Qué es y cómo aplicarla. Madrid: Prentice Hall (original de 1996).

Olivares, J. i Méndez, F.X. (2001). Técnicas de modificación de conducta (tercera edició). Madrid: Biblioteca Nueva.

 

Llengua en què s'imparteix el curs: Classes en Català

 

Tipus d'avaluació: Examen escrit de preguntes d'opció múltiple, que inclourà tots aquells aspectes tractats durant el curs (80% de la nota). Treball pràctic relacionat amb el temari de l'assignatura (20% de la nota)

 

Núm. de crèdits ECTS: 6 crèdits teòrics + 3 pràctics