ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

CURS 2005 - 06

FITXA DESCRIPTIVA DE LES ASSIGNATURES

Codi de l’assignatura: 11162020

Nom de l’assignatura: Psicologia del Pensament

Professor/a: Josep Demestre Viladevall

Període lectiu: 2on quadrimestre

Nivell: 2on cicle

Tipus: Troncal

Programa:

 

1. La lògica com a eina per a avaluar el Pensament i el Raonament

            Deducció i Inducció

            Lògica proposicional

            Lògica de primer ordre

2. Lògica i Raonament Deductius

            Raonament condicional

            Raonament sil·logístic

            Raonament sobre relacions

            Raonament en sèries de tres termes

3. Comprovació d’hipòtesis

            Les tasques de Peter Wason (problema THOG i tasca de selecció)

4. Raonament Probabilístic

            Nocions bàsiques de probabilitat

            Biaixos en el raonament

            Teoria de Kahneman i Tversky

 

Objectius:

L’assignatura està dirigida a l’estudi dels processos de pensament i raonament, sempre presents quan un ésser humà intenta raonar i/o prendre una decisió. Analitzarem les operacions i mecanismes implicats en aquests processos. Abordarem les principals teories i paradigmes experimentals que estan a disposició del psicòleg del raonament; a més a més, presentarem els resultats més rellevants, això és, els que tenen una major significació teòrica i/o empírica, obtinguts pels diferents paradigmes.

 

Bibliografia:

 

Espino Morales, O. G. (2004). Pensamiento y razonamiento. Madrid: Pirámide.

Garnham, A., Oakhill J. (1994). Manual de psicología del pensamiento. Barcelona: Paidós.

González Labra, M. J. (1998). Introducción a la psicología del pensamiento. Madrid: Trotta.

Piattelli-Palmarini, M. (1995). Los túneles de la mente. Barcelona: Crítica.

Santamaría, C. (1995). Introducción al razonamiento humano. Madrid: Alianza Editorial.

 

Mètodes d’ensenyament: classe teòrica, seminari, laboratori, treball de camp, projecte, ensenyament a distància i altres mètodes.

Classes teòriques i pràctiques presencials, i altres mètodes no presencials via web

 

Tipus d’avaluació:

 

La part teòrica de l’assignatura s’avaluarà mitjançant un examen tipus test; la part pràctica s’avaluarà a partir de la realització d’un seguit d’exercicis de lògica

 

Llengua en què s’imparteix el curs: Català

 

Núm. de crèdits ECTS: 4,5