ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

CURS 2005 - 06

Codi de l'assignatura:

Codi de l'assignatura: 11162019

Nom de l'assignatura: Psicologia dels grups i de les Organitzacions

Professor: Dr. Joan Boada Grau & Dr. Jordi Tous Pallarés.

Període lectiu: A

Nivell: 4t curs

Tipus: Obligatòria

 

Programa:

 

Part 1.- Psicologia de les Organitzacions (Dr. Joan Boada i Grau)

 

Tema I.-Introducció: Aspectes Conceptuals

Tema II.-Panorama Històric.

Tema III.-Mètodes, Tècniques i Polaritats.

Tema IV.-Les Organtizacions i el Treball.

Tema V.-Les Organitzacions i el Recursos Humans.

Tema VI.-El rol del psicòleg/a  a  les Organitzacions.

Part 2.- Psicologia dels Grups (Dr. Jordi Tous i Pallarés)

Tema VII.-Psicologia de grups: estructura i dinàmica.

Tema VIII.-La dinàmica dels grups en les organitzacions.

Tema IX.-Els grups i equips de treball.

Tema X.-Tècniques d’intervenció aplicades a grups i equips.

Tema XI.-Avaluació de l’eficàcia de la intervenció en grups i equips de treball.

 

Objectius:

 

1.- Integrar els continguts teòrics bàsics del programa.

2.- Dominar algunes tècniques per aplicar a l'àmbit grupal esmentat.

3.- Aplicació pràctica dels coneixements adquirits en un cas pràctic d’intervenció.

 

Bibliografia:

 

Part 1.- Psicologia de les Organitzacions

 

Part 2.- Psicologia dels Grups

 

Gil, F. De la Hera, C. (2000), Introducción a la psicología de los grupos. Teoría y aplicación. Madrid: Síntesis.

González, P. (ed.), Psicología de los grupos. Teoría y aplicación. Madrid: Síntesis.

Morales, J.F. , Navas, M.S. y Molero, F. (1996). Estructuras de grupo y liderazgo. En S. Ayestaran (eds.), El grupo como construcción social. Rubí: Plural.

Peiró, J. M. (1992). Psicología de la organización (5ª ed.). Madrid: UNED. Tomo II.

Salanova; M.; Prieto, F. i Peiró, J. M. (1996). Grupos de trabajo. En J. M. Perió i F. Prieto (eds.), Tratado de psicología del trabajo. Volumen II: Aspectos psicosociales del trabajo. Madrid: Síntesis.

Silva, M. i Quijano, S. (1997). Los grupos en las organizaciones. En P. González (ed.), Psicología de los grupos. Teoría y aplicación. Madrid: Síntesis.

Tordera, N. (ed.) (2005) Temes de psicologia social. Tarragona: Cossetània.

 

Mètodes d'ensenyament:

Classes magistrals (teòriques) amb explicació dels principals conceptes teòrics i exemples adients

Classes pràctiques amb activitats empíriques d’auditoria de gestió.

 

Tipus d'avaluació:

 

Per superar l'assignatura caldrà:

 

  1. Superar l'examen teòric amb la qualificació d'APTE. (amb valor de 5 punts sobre la nota global de l'assignatura (10)).
  2. Participar i realitzar les activitats de les classes pràctiques (amb valor de 2 punts sobre la nota global de l'assignatura (10)).
  3. Realització de l’activitat d’auditoria amb la conseqüent presentació dels informes de les pràctiques (amb valor de 3 punts sobre la nota global de l'assignatura (10)).

 

Llengua en què s'imparteix l'assignatura: Català.

Número de crèdits ECTS: 6 crèdits teòrics i 3 pràctics)