ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

CURS 2005 - 06

Codi de l´assignatura: 11161248

Codi de l´assignatura: 11161248

Nom de l´assignatura: DROGODEPENDÈNCIES

Professor/a: Joaquim Maria Solé i Montserrat

Període lectiu: 2n curs / 1er quadrimestre

Tipus: Optativa de primer cicle

 

Programa:

1.      Terminologia. Introducció històrica; conceptes ; classificació de las drogues susceptibles de generar abús i dependència.

2.      Epidemiologia de l’ús de drogues

3.      Factors causals de l’ús de substàncies. Marc conceptual i fases en la consolidació de la drogodependència

4.      Etiologia. Bases neurofisiològiques i psicofisiològiques de la conducta addictiva.

5.      Trastorns per alcohol

6.      Trastorns per opiacis

7.      Trastorns per cocaïna

8.      Trastorns per drogues de síntesi i d`altres psicoestimulants

9.      Trastorns per cannabis

10.  Trastorns per al·lucinògens

11.  Trastorns per nicotina

12.  Trastorns per solvents volàtils

13.  Avaluació i diagnòstic de les conductes addictives

14.  Aspectes generals de l’ intervenció terapèutica en drogodependències i d’altres conductes addictives.

15    Recursos d’atenció a les drogodependencies i d’altres conductes addictives

16    Prevenció. Concepte. Bases metodològiques. Factors de risc i protecció en la iniciació al consum. Tècniques i programes de prevenció. Disseny de programes. Avaluació de programes.


Objectius: Aproximació al coneixement de les  drogodependencies i d’altres conductes adictives.
 Conèixer diferents tècniques i abordatges des de la prevenció, el tractament i la reinserció social.

 

Bibliografia:

-Sthal SM. Psicofarmacologia esencial. Bases neurocientíficas y aplicaciones clínicas. Barcelona: Ed. Ariel; 1998.

-Galanter M. The American Psychiatric Press Textbook of substance abuse treatment. AWPP, 1999.

-Observatorio Español sobre Drogas (2003). Informe nº 6. Madrid: Plan Nacional sobre drogas (ver on line: http://www.mir.es/pnd/index.htm).
-Escohotado, A. Historia de las drogas. Madrid: Alianza Editoral. (1989).
-López, C; García-Rodríguez, JA; Jover, MC y Sánchez, C (2001). Fundamentos básicos sobre alcohol, tabaco y otras drogas. Alicante: INID.
On-line: http://www.gizarte.net/hirusta/tema9.htm.

-Becoña, E (2002). Bases científicas de la prevención de las drogodependencias. Plan Nacional sobre Drogas. Madrid: Mº del Interior.
-Sanchez Hervás, Emilio; Molina Bou, Noemí; Del Olmo Gurrea, Reyes; Tomás Gra-dolí, Vicente. Evaluación de conductas adictivas. Rev. Informació Psicológica, nº 76, 68-77

 

Direccions Web Relacionades

 http://inid.umh.es/
http://www.ieanet.com/
http://www.mir.es/pnd/index.htm
http://www.fad.es/cd/form.htm
http://www1.euskadi.net/drogodep/indice_c.asp
http://www.socidrogalcohol.org/
http://www.gizarte.net/hirusta/tema9.htm.
http://mural.uv.es/malopei/Pagina3.htm

Enllaços organismes oficials
Observatorio español. Plan Nacional Sobre Drogas. Ministerio del Interior
European monitoring center for drugs and drug addiction
National Institute on Drug Abuse (EUA)
Euro-Methwork. Fòrum sobre la dispensación de metadona
Canadian Centre on Substance Abuse
United Nations Office for Drug Control and Crime Prevention
National Institut for Alcohol Abuse and Alcoholism (EUA)
NSW-HEALTH. Center for Education and Information on Drugs and Alcohol (Austràlia)

Mètodes d´ensenyament: classe teòrica, seminari, anàlisi i discussió de casos clínics.

Tipus d'avaluació: examen escrit tipus test(70%) i temes a desenvolupar(30%).

Llengua en què s'imparteix l'assignatura: Català

Núm de crèdits ECTS: 6