ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

CURS 2005 - 06

Codi de l’assignatura: 11022202

Codi de l’assignatura: 11161232

Nom de l’assignatura: PAQUETS INFORMÀTICS EN ANÀLISI DE DADES

Professora: Fàbia Morales Vives

Període lectiu: 2n curs – 2n quadrimestre (són recomanables els coneixements bàsics en estadística i en l’entorn Windows98).

Nivell: primer cicle

Tipus: Optativa. Aquesta assignatura es pot cursar tant de manera presencial com virtual.

 

Programa:

1. Introducció dades:

1.1.Introducció de dades en l'editor de l'SPSS.

1.2.Importació de les dades.

1.3.Manipulació i etiquetatge de les dades.

2. Anàlisi exploratori.

2.1. Estadístics descriptius.

2.2. Anàlisi visual.

3. Inferència estadística.

3.1.Taules de contingència.

3.2.Comparacions de mitges.

3.3.Anàlisi de la variança.

4. Correlació.

4.1.Correlació de Pearson.

4.2. Correlació parcial i semi-parcial

4.2.Correlació ordinal.

5. Anàlisi d’escales.

                                   5.1. Índexs de dificultat i de discriminació

                                   5.2. Índexs de fiabilitat

6. Introducció a l'anàlisi multivariant.

 

 

Objectius:

 

El principal objectiu d’aquest curs és que l’alumne assoleixi uns coneixements bàsics en l’entrada i manipulació de dades així com en els anàlisis estadístics bàsics que es poden dur a terme amb el programa SPSS. Tanmateix, es pretén que en finalitzar el curs l’alumne sigui capaç d’incorporar els resultats obtinguts tant en informes científics com en exposicions orals.

 

Bibliografia:

 

Amón, J. (1991) Estadística para psicólogos. Vols. I y II. Madrid. Pirámide.

Camacho, J. (2000) Estadística con SPSS para Windows. Madrid. RAMA.

Navas, M.J. (2001) Métodos, diseños y técnicas de investigación psicológica. Madrid. UNED.

Pérez, C. (2001) Técnicas estadísticas con SPSS para Windows. Madrid. Prentice Hall.

Rojas, A.J; Fernandez, J.S, y Pérez, C. (1998) Investigar mediante encuestas: Fundamentos teóricos y aspectos prácticos. Madrid. Síntesis.

Solanas, A.; Salafranca, L.; Fauquet, J.; Núñez, M.I.(2005) Estadística descriptiva en Ciencias del Comportamiento. Madrid: Thomson

Pallant, J. (2004) SPSS Survival Manual V.12. Open University Press.

Vigil, A; Lorenzo, U. (1999) Introducción al SPSS/PC 7.0. URV. Document de laboratori.

 

Mètodes d’ensenyament: Tan les classes teòriques com les pràctiques es duran a terme mitjançant exemples pràctics utilitzant el paquets estadístic SPSS.

 

Tipus d’avaluació: L’avaluació es durà a terme mitjançant un treball pràctic que simularà una situació de recerca i en la qual l’alumne haurà de presentar tant l’anàlisi estadístic emprat com la interpretació dels resultats obtinguts.

 

Llengua en què s’imparteix l’assignatura: Català

Núm. de crèdits ECTS: 6