ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

CURS 2004 - 05

Codi de l'assignatura: 11161225

Codi de l'assignatura: 11161225

Nom de l' assignatura: Emoció,ansietat i estrès

professor : Xavier moriones pellissa.

Període lectiu: 2n quadrimestre. curs 2005-06

Nivell: 2n cicle

Tipus: Optativa.

 

Programa:

 

EMOCIÓ:

1.-Antecedents

2.-Definicions

3.-Suport fisiològic de les emocions

4.-El procès i resposta emocional

5.-Coneixement i gestió de les emocions: identificació versus negació

3.-Aplicacions: el control emocional, perspectives actuals

 

ANSIETAT

1.-Fenomenologia de l’ansietat

2.-Suport fisiològic de l’ansietat

3.-Ansietat i clínica de la por

4- Psicopatología de l’ansietat

5. Ansietat i rendiment

 

 L'ESTRÈS:

1.-El senyal d'alarma i el patró fix de comportament.

2.-La síndrome general d'adaptació

3.-Antecedentes històrics i definicions de l'estrès.

4.-L'estrès com a resposta adaptativa del organisme.

5.-Diferències conceptuals i semblances simptomàtiques de l'estrès, l'ansietat, la frustració, el conflicte i les síndromes reactives.

6.-Els mediadors biològic, cognitiu i social. Conceptualització i dinàmica dels mecanismes de defensa.

7-L'afrontament.

8-L'estrès laboral i  el "burnout".

9-L'estrès i l'Organització.

 

Objectius: Introduir l'alumne en el coneixement dels processos emocionals bàsics i la seva implicació en la conducta ansiosa i d’estrès. Tanmateix relacionar l'estrès amb la pràctica professional i el seu objecte de treball.

 

Bibliografia:

Buendía Val, J.(1993). Estrés y Psicopatología. Madrid. Pirámide

Enríquez Soriano, A. (1997). Estrés: Cómo aprender en la encrucijada. Madrid. Olalla.

Gray,J.A (1993). La Psicología del miedo y el estrés. Barcelona. Labor

Garrido Gutierrez, I. (2000). Psicología de la emoción. Madrid .Síntesis

McKay, M. (1986). Técnicas cognitivas para el tratamiento del estrés. Barcelona. Martínez Roca.

Palmero, F. et alt. (2002) Psicología de la motivación y emoción. Madrid. McGraw-Hill

 

Mètodes d'enssenyament: Classes teòriques magistrals amb suport visual i pràctiques de supòsits.

 

Tipus d'avaluació: Examen tipus test, al mig i al final del quadrimestre respectivament

 

Llengua en que s'imparteix el curs: Català.

 

Nombre de crèdits;  4.5 teòrics, 1.5 pràctics. 6 totals.