ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

CURS 2005 - 06

FITXA DESCRIPTIVA DE LES ASSIGNATURES

Codi de l'assignatura: 11161220

 

Nom de l'assignatura: PSICOLOGIA COMERCIAL I DEL CONSUM

 

Professor/a: Mercè Chiapella

 

Període lectiu: 2n Quadrimestre

 

Nivell: Obligatori haver cursat l'assignatura de Psicologia Social de 1r., i recomanable nocions sobre Tècniques d'Investigació social, que s'han treballat en l'assignatura d'Anàlisis del comportament Psico-social

 

 

Tipus: optativa

 

Programa:

1.      Conceptes de consum y marketing

1.1.   Qüestions elementals

1.2.   Concepte i objectius

1.3.   Referències històriques

1.4.   Qüestions per a reflexionar i debatre

2.      Teories i models del comportament del consumidor

2.1.   Teoria i avaluació de Models

2.2.   Tècniques d'investigació de la conducta del consumidor

3.      Dimensions psicològiques del consumidor

3.1.   Conceptes bàsics sobre motivació del consumidor

3.2.   Personalitat i comportament del consumidor

3.3.   Percepció i aprenentatge del consumidor

3.4.   Formació i canvi de les actituds del consumidor

4.      Dimensiones socials del consumidor

4.1.   Grups de referència e influència social

4.2.   La cultura

4.3.   Els valors

4.4.   La família

4.5.   Processos decisoris del consumidor

5.      Psicologia i Marketing Social

5.1.   Comprensió i fonaments del Marketing social

5.2.   Desenvolupament de programes de Marketing social

5.3.   Gestió de Marketing social

5.4.   Publicitat i Marketing social

 

 

 

Objectius: Introducció al comportament del consumidor i al Marketing. Comprensió de terminologia específica

Coneixement dels diferents models per a la comprensió i estudi del comportament del consumidor.

Reflexionar sobre la formació i canvi de les actituds del consumidor, les necessitats bàsiques del seu comportament

Comprensió de la influència de la cultura en la regulació del comportament del consumidor:

Valors, costums, ...

 

 

 

Bibliografia: (5 títols)

·        Quintanilla, I. (2002). Psicologia del Consumidor.. Madrid. Pearson Educación S.A.

·        Rovira Celma, A. (2000, 2a reimpressió)  Comportamiento del consumidor. Comprendiendo al consumidor. Madrid Pearson Educación S. A.

·        Tellis, G.J. i Redondo I. (2002) Estrategia de publicidad y promoción. Madrid. Pearson Educación S. A:

·        León J. L, Yolabarria, E. (1991). Conducta del consumidor y Marketing. Bilbao Deusto

·        Quintanilla Pardo, I. (1994). Marketing y psicologia. Concepto y aplicaciones. Valencia: Promolibro.

 

 

Mètodes d'ensenyament: classe teòrica, exposant en línies generals cada un dels temes i acompanyant-los amb diversos exemples pràctics que clarifiquin el contingut teòric. En alguns temes es procurarà la presència d'algun professional en matèria de consum, marketing  o comunicació.

S'aconsella l'assistència tant a classes teòriques com pràctiques, degut a que tot lo explicat en les mateixes es considera matèria d'examen. Treball de camp, projecte en els casos d'elecció de treball teòric-pràctic pels que no sigui possible assistir a l'assignatura.

 

Tipus d'avaluació: examen tipus test i pràctiques desenvolupades com a conseqüència de la tasca realitzada a les classes, treball teòric-pràctic, avaluació continuada, assistencial

 

Llengua en què s'imparteix el curs: català

 

Núm. de crèdits ECTS: 4,5