ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

CURS 2005 - 06

Codi de l'assignatura: 11161005

Codi de l'assignatura: 11161216

Nom de l'assignatura: PSICOLOGIA SOCIAL DE L'ESPORT

Professor: Sr. Fernando Revillas Ortega

Període lectiu / nivell / tipus: 2on quadrimestre (Optativa)

 

Programa:

 

Historia de la Psicologia social del Deporte.

Marcs teòrics

Psicologia de la Competició Esportiva

Psicologia de l'Entrenament Esportiu

Psicologia de l'Arbitratge i Judici esportius

Organitzacions Esportives

Habilitats psicològiques a l'esport

 

Objectius:

 

ü      Conèixer l'evolució històrica de la Psicologia Social de l'esport

ü      Comprendre els diferents marcs teòrics que existeixen a la Psicologia Social de l'Esport

ü      Aprofundir en les habilitats psicològiques que es posen de manifest a l'entrenament, la competició, l'arbitratge i el judici esportius.

ü      Analitzar les especials característiques de les organitzacions esportives.

 

Bibliografia:

 

ü      Balaguer, I. (1994). Entrenamiento Psicológico en el deporte. Valencia: Albatros

ü      Cruz, J. (Ed.) (1997). Psicología del deporte. Madrid: Síntesis

ü      Riera, J. (1985). Introducción a la Psicología del Deporte. Barcelona: Martínez Roca

ü      Riera, J. y Cruz, J. (eds.) (1991). Psicología del Deporte, aplicaciones y perspectivas. Barcelona: Martínez Roca

ü      Ribes, E. y López, F. (1985). Teoría de la Conducta: un análisis de campo y paramétrico. México: Trillas

ü      Weinberg, R.S. y Gould, D. (1995). Fundamentos de psicología del deporte y el ejercicio físico. Barcelona: Ariel

ü      Williams, J.M. (Eds.) (1986). Applied Sport psychology. Palo Alto, Ca: Mayfield. Traducción: Psicología Aplicada al Deporte. Madrid: Biblioteca Nueva, 1991

 

Mètodes d'ensenyament:

 

Classes teòriques i pràctiques.

 

Tipus d'avaluació:

 

Examen teòric i treball pràctic (imprescindible la seva presentació i aprovació, de manera independent, per aprovar l'assignatura).

 

Llengua en què s'imparteix l'assignatura: castellano.

Número de crèdits ECTS: 4,5