ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

CURS 2005 - 06

Codi de l’assignatura:

Codi de l’assignatura: 11161215

Nom de l’assignatura: Avaluació Clínica

Professor:  Sr. Òscar Asorey Martínez

Periode lectiu / nivell/ tipus: 1er quadrimestre, optativa.

 

Programa:

 

Programa de Teoria

 

Tema 1. Concepte i  Història

Tema 2. Models Bàsics d’avaluació clínica

Tema 3. Les fases del procés d’avaluació clínica

Tema 4. Mètodes de recollida de informació

Tema 5. L’entrevista clínica

Tema 6. La integració i interpretació dels resultats

Tema 7. Les habilitats del Terapeuta en l’avaluació clínica

 


Programa de Pràctiques

 

  1. L’anàlisi funcional
  2. Us de l’autoregistre
  3. Definició i planificació de l’avaluació en diferents casos pràctics
  4. Avaluació de l’adhesió al tractament

 

 

OBJECTIUS:

 

Apropar a l’alumne, des de el model cognititiu-condutual,  a la teoria i les estratègies bàsiques d’Avaluació Clínica de manera que sigui capaç de identificar i fer us de les principals tasques pròpies de l’avaluació en l’àmbit clínic. Es pretén que pugi integrar els coneixements y les habilitats exposades durant el curs i pugui planificar i aplicar de forma útil, eficaç i amb rigor científic, els diferents procediments d’avaluació exposats.

 

Bibliografia:

 

Avila Espada, A. y otros. (1992). Evaluación en Psicología clínica. Salamanca. Amaru.

 

Buela –Casal et al. (1996).  Manual de Evaluación en Psicología clínica y de la Salud. Madrid: Siglo XXI.

 

Caballo V (1995). Manual de Técnicas de Terapia y Modificación de conducta. Madrid: Siglo XXI

 

Espada-Sánchez, J.P. (2005). Terapia Psicológica. Madrid: Pirámide.

 

Fernández-Ballesteros, R. (2004). Evaluación psicológica:  conceptos, métodos y estudio de casos. Madrid: Pirámide.

 

Fernández-Ballesteros, R. (1992). Introducción a la evaluación psicológica, vol I. Madrid: pirámide

 

Gutierrez, T.; Raich, R.M.; Sánchez, D. Y Deus, J. (coord.). (2003). Instrumentos de evaluación en Psicología de la salud. Madrid. Alianza Editorial.

 

Roa Alvaro (1995). Evaluación en psicología clínica y de la salud. Madrid. CEPE.

 

Mètodes d’ensenyament:

 

Classes teòriques (3 crèdits)  i exposició de casos pràctics (1.5 crèdits).

 

Tipus d’avaluació:  Examen escrit .

Llengua en què s’imparteix l’assignatura: català.

Número de crèdits ECTS: 6 crèdits. (3 crèdits teòrics  1,5 pràctics)