ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

CURS 2005 - 06

Codi de l'assignatura: 11161005

Codi de l'assignatura: 11161203

Nom de l'assignatura: INTERVENCIÓ PSICOMOTRIU

Professor: Cori Camps Llauradó i Lola García Olalla

Període lectiu / nivell / tipus: 2on quadrimestre/ Optativa

 

Programa:

 

Tema 1: Revisió dels conceptes de psicomotricitat i desenvolupament psicomotriu.

·        Història, actualitat i perspectives de futur de la psicomotricitat.

·        Concepte de globalitat i de psicomotricitat.

·        Continguts psicomotrius: to, respiració, relaxació, conductes motrius de base, esquema corporal, lateralitat, orientació espacial i temporal.

·        Les tendències normativa i dinàmica com abordatges de la intervenció psicomotriu.

 

Tema 2: Objectius i principis d’intervenció de la pràctica psicomotriu educativa i d’ajuda.

·        Diferència entre educació i ajuda psicomotriu.

·        Objectius de la pràctica psicomotriu: què entenem per comunicar i per crear i l’accés al pensament operatori.

 

Tema 3: Estratègies d’intervenció en la pràctica psicomotriu.

·        Els espais i les fases de la sessió.

·        Estratègies i rol del psicomotricista.

 

Tema 4: L’avaluació i l’observació en psicomotricitat.

·        Exploració i diagnòstic psicomotriu.

·        Tests psicomotrius i perfil psicomotriu.

·        L’observació del nen com instrument de comprensió i avaluació.

·        Condicions, temps i paràmetres de l’observació.

 

Tema 5: Intervenció psicomotriu en processos d’ajuda.

·        En les necessitats educatives derivades de les dificultats de moviment.

·        En les necessitats educatives en l’àmbit cognitiu.

·        En les necessitats sòcioafectives.

 

Tema 6: Intervenció psicomotriu en edats no escolars.

·        La psicomotricitat en nadons.

·        La psicomotricitat a la tercera edat.

 

Objectius:

 

1.      Aproximar-se al marc teòric i metodològic de la pràctica psicomotriu educativa i d’ajuda.

2.      Conèixer els principis i estratègies bàsiques d’intervenció en la pràctica psicomotriu educativa i d’ajuda.

3.      Vivenciar, a nivell personal i en grup, situacions relacionades amb els conceptes centrals de la pràctica psicomotriu.

4.      Prendre consciència de les actituds pròpies i els límits personals en relació a l’escolta, l’empatia tònica, l’expressivitat psicomotriu, la seguretat, la llei i aspectes vinculats a l’inconscient. A partir de l’escolta d’un mateix, potenciar l’escolta de l’altre.

5.      Reflexionar, a partir de situacions pràctiques, sobre les actituds del psicomotricista en la relació educativa i d’ajuda.

 

Bibliografia: bàsica (al llarg de l’assignatura es donarà bibliografia adient als diferents temes)

 

Actas II Congreso Estatal de psicomotricidad (2003). Movimiento, emoción y pensamiento. Madrid: Indivisa.

Arnaiz, P.; Rabadán, M., Vives, I. (2001) La psicomotricidad en la escuela. Una práctica preventiva y educativa. Málaga: Aljibe.

Aucouturier, B. (1985) La práctica psicomotriz. Reeducación y terapia.. Madird: Científico- Médica.

Aucouturier, B. (2004) Los fantasmas de acción y la práctica psicomotriz. Barcelona: Graó.

Aucouturier, B. (2004) ¿Por qué los niños se mueven tanto?. Barcelona: Graó.

Lapierre, A. (1997) Psiconálisis y análisis corporal de la relación. Bilbao: Desclée de Brower.

Lapierre. A. y Aucouturier, B. (1977) Simbología del movimiento. Barcelona: Científico- Médica.

Lapierre. A. y Aucouturier, B. (1980) El cuerpo y el inconsciente en educación y terapia. Barcelona: Científico- Médica.

Llorca, M. (Coord.) (2002) La práctica psicomotriz: una propuesta educativa mediante el cuerpo y el movimiento. Málaga: Aljibe.

Llorca, M. y Sánchez, J. (2003) Psicomotricidad y necesidades educativas especiales. Málaga: Aljibe.

Viscarro, I., Camps, C. (1998) Moure’s per conèixer: Àrea de descoberta d’un mateix. Vídeo didàctic de psicomotricitat. Universitat Rovira i Virgili. Hermex Ibérica.

 

Revistes de psicomotricitat:

 

  • PSICOMOTRICIDAD. Revista de estudios y experiencias. Madrid: Citap.
  • ENTRELÍNEAS. Revista especializada en psicomotricidad. Barcelona.
  • CUADERNOS DE PSICOMOTRICIDAD. Bergara: UNED.
  • REVISTA IBEROAMERICANA DE PSICOMOTRICIDAD. (format electrònic).

 

 

Mètodes d'ensenyament:

 

·        Exposició per part de les professores.

·        Reflexió i discussió en grup sobre bibliografia recomanada.

·        Partir de situacions pràctiques d’intervenció psicomotriu per analitzar i reflexionar sobre els principis i estratègies propis de la psicomotricitat.

·        A les pràctiques: pràctica vivenciada (tònica, emocional i cognitiva), individual i grupal, d’activitats psicomotrius i la seva representació posterior a nivell verbal i/o gràfic.

 

Tipus d'avaluació:

  • Examen dels continguts teòrics de l’assignatura (50 % de la nota final)
  • Portafolis (50% de la nota final). Es composa de:

A.                Diari de les pràctiques (25 %): memòria- reflexió sobre les vivències de les sessions pràctiques a la sala de psicomotricitat. Per a obtenir aquest 25 % de la nota final, cal assistir a un mínim del 80 % de les sessions de pràctica i aprovar la memòria.

B.                Activitats de seguiment de l’assignatura (25%): mapes conceptuals, resums, discussions en grup, comentaris d’articles o vídeos, etc. Es faran a classe en petit grup  fora de classe de manera individual.

Cal aprovar tant l’examen com el portafolis per a aprovar l’assignatura

 

Llengua en què s'imparteix l'assignatura: castellà i català.

Núm. de crèdits ECTS: 6 (4+2)