ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

CURS 2005 - 06

Codi de l'assignatura:

Codi de l'assignatura: 11161107

Nom de l'assignatura: PSICOLOGIA SOCIAL APLICADA

Professor: Sr Fernando Revillas Ortega & Sra. Mercé Chiapella Micó.

Període lectiu: Primer quadrimestre

Nivell / tipus: Obligatòria

 

Programa:

 

1.-Introducció.

2.-Problemes socials i marcs de referència.

3.- Definició. Característiques. Models. Aspectes històrics.

4.-Arees d'aplicació i intervenció de la Psicologia Social Aplicada:

Jurídica. Comunitària i de Serveis Socials, Seguretat Vial, Política. Atur i Inserció laboral, Cultura, Ambiental, Turisme i Oci, Salut i Qualitat de Vida, Esport. Comunicació i Publicitat, Markéting, Consum i Consumidors, Grups, Organitzacions, Treball i Recursos Humans.

5.-Avaluació de Programes.

6.-La professionalització del psicòleg en la PSA.

 

Objectius:

 

1.-Integrar els continguts bàsics del programa.

2.-Dominar alguns mètodes de recerca en l'àmbit esmentat.

3.-Aplicació pràctica i empírica dels coneixements adquirits facilitant la intervenció.

 

Bibliografia:

 

Alvaro, J.L.; Garrido, A. y Torregrosa, J.R. (Coord.) (1996) Psicología Social Aplicada. Madrid: Mc Graw-Hill.

Clemente, M. (1992) Psicología Social Aplicada. Madrid: Eudema.

Garrido, E. y Herrero, C. (Comp.) (1995) Psicología Social Política, Jurídica y Ambiental. Salamanca: Eudema.

Hernández, B. y Valera, S. (2001) Psicología Social Aplicada e Intervención Psicosocial. La Laguna: Ed. Resma.

Morales, J.F. et al. (1985) Psicología Social Aplicada. Bilbao: Desclée de Brouwer.

Morales, J. F. y Huici, C. (Dir.) (2003) Estudios de Psicología Social. Madrid: UNED.

Sánchez Vidal, A. (2002) Psicología Social Aplicada. Madrid: Prentice Hall.

Vega, M. T. y Tabernero, M. C. (Comp.) (1995) Psicología Social de la Educación y de la Cultura, Ocio, Deporte y Turismo. Salamanca: Eudema.

 

Mètodes d'ensenyament: Classe teòrica, lectura d'articles, casos pràctics, grups de treball.

 

Tipus d'avaluació:   

- continuada.

                                    - examen teòric escrit (febrer/setembre) (80%).

                                    - pràctiques (20%).

 

Llengua en què s'imparteix l'assignatura: castellà (teoria) i català (pràctica)

Número de crèdits ECTS: 4.5 crèdits  (3 teòrics + 1.5 pràctics)