ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

CURS 2004 - 05

FITXA DESCRIPTIVA DE LES ASSIGNATURES

Codi de l’assignatura: 11161106

Nom de l’assignatura: Desenvolupament cognitiu

Professor/a: Dra. Anna López Puig

Període lectiu: segon quadrimestre, 3er curs, obligatoria

Nivell: 2º cicle

Tipus: obligatòria

 

Programa:

 

1.      Possibles orientacions de l’estudi dels fenòmens cognitius

2.      Bases teòriques generals

3.      El període  sensoriomotor

4.      La representació mental

5.      El període intuitiu

6.      La lògica de classes

7.      La gènesis de la classificació

8.      Experiències d’aprenentatge de les nocions operatòries

9.      Les nocions numèriques elementals

10.  Principals característiques del pensament operatori

11.  El pas de l’operativitat concreta a l’operativitat formal

12.  Característiques del pensament formal

13.  Operativitat formal i aprenentatge de les matemàtiques

14.  L’aprenentatge operatori i les operacions formals  

 

 

Objectius:

Proporcionar als alumnes el coneixement del desenvolupament cognitiu mitjançant l’anàlisi crític i reflexiu de problemes relacionats amb el desenvolupament cognitiu així com amb l’adquisició d’una metodologia idònia per solucionar-los. L’assignatura s’orientarà a la presentació d’aquests fenòmens i a un aprofundiment  teòric que demanarà a l’alumnat la lectura de la bibliografia obligatòria de cada tema.    

 

 

Bibliografia:

 

·        DelVal, J. (1999) El desarrollo humano.Madrid: Siglo XXI

·        Inhelder-Piaget (1971) De la lógica del niño a la lógica del adolescente. Buenos Aires: Paidós, 1971

·        López Puig, A. (1996) Fracaso escolar en el aprendizaje de las matemáticas. Un enfoque constructivista. Cádiz: SPUC, 1996

 

·        Moreno, M. Sastre, G. (1980) Aprendizaje y desarrollo intelectual. Barcelona: Gedisa, 1980

·        Sastre, G.-Moreno,M. (1980) Descubrimiento y construcción de conocimientos. Barcelona: Gedisa, 1980

·        Piaget, J. El mecanismo del desarrollo mental. Madrid: Ed. Nacional, 1976

·        Piaget, J. Génesis de las estructuras lógicas y elementales. Buenos Aires: Guadalupe, 1967

·        Piaget, J. La génesis del número en el niño. Buenos Aires: Guadalupe, 1967

 

 

Mètodes d’ensenyament: Exposició continguts teòrics i participació activa del alumnat.

 

 

Tipus d’avaluació:

L’avaluació consistirà en una prova de nivell de cinc preguntes al final del quadrimestre (70% de la nota final). Cada pregunta tindrà un valor entre 0 i 2 punts la resta (30%) s’obtindrà amb les pràctiques de l’assignatura.

 

Llengua en què s’imparteix el curs: Català i castellà

Núm. de crèdits ECTS: 3 crèdits