ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

CURS 2004 - 05

FITXA DESCRIPTIVA DE LES ASSIGNATURES

Codi de l'assignatura: 11161105

Nom de l'assignatura: PSICOLOGIA EXPERIMENTAL

Professor/a: Andreu Vigil i Colet

Període lectiu: Anual

Nivell: 3er curs. (Prerrequisit: Psicoestadística)

Tipus: Troncal

 

Programa:

I. FONAMENTS METODOLÒGICS BÀSICS

1.1.Introducció al mètode en Psicologia

1.2.Aspectes generals del mètode experimental

1.3. El control experimental.

 

II. INTRODUCCIO ALS DISSENYS EXPERIMENTALS.

2.1.El problema de la validessa en els dissenys experimentals

2.2.Dissenys experimentals: perspectiva fisheriana.

2.3.Alternatives el disseny experimental clàssic.

 

III. DISSENY EXPERIMENTAL FISHERIA.

3.1.Dissenys fonamentats en l'aleatorització.

3.2.Dissenys de blocs.

3.3.Dissenys factorials.

3.4.Anàlisi de la covariança.

 

IV. DISSENY MULTIVARIANT.

4.1.Introducció als dissenys multivariants.

4.2.Disseny multivariant de 2 grups al atzar.

4.3. .Disseny multivariant de k grups al atzar.

 

V. DISSENYS DE MESURES REPETIDES.

4.1.Introducció als dissenys de mesures repetides.

4.2.El model clàssic de mesures repetides..

4.3.Disseny simple de mesures repetides.

4.4.Dissenys factorials i mixtes de mesures repetides.

4.5.L'aproximació multivariant als dissenys de mesures repetides.

 

 

 

Objectius:

 

Es pretén abordar la Psicologia Experimental com l'estudi de la metodologia científica en general i dels mètodes d'experimentació en particular, així com la seva aplicació en els diferents àmbits d'investigació en Psicologia. Des d'aquesta perspectiva, en aquesta assignatura es proposa assolir tres objectius principals:

 

- Una comprensió de la filosofia de la ciència, i en especial del concepte de mètode científic i la seva aplicació.

- Dominar els aspectes metodològics i estadístics de la Psicologia Experimental.

 

 

Bibliografia: (5 títols)

 

Arnau, J. (1986) Diseños experimentales en Psicología y Educación. Vols. I y II. Trillas. Méjico.

Balluerka, N., y Vergara, A.I. (2002) Diseños de investigación experimental en Psicología. Madrid. Prentice Hall.

Kuehl, R.O. (2001) Diseño de experimentos. México. Thompson.

Pascual, J; Frías, D; y Garcia, F. (1995) El diseño y la investigación experimental en Psicología. Valencia. Cristobal Serrano.

Pascual, J; Frías, D; y García, F. (1996) Manual de Psicologia Experimental. Barcelona. Ariel.

 

Material de suport docent: http://psico.fcep.urv.es/docencia/virtual.

 

Mètodes d'ensenyament: classe teòrica i treball de laboratori.

 

Tipus d'avaluació: (examen oral o escrit, tesina, tesi, projecte, treball pràctic, avaluació continuada, assistencial)  Examen escrit (80% de la nota) presentació informe científic de les pràctiques (20% de la nota).

 

Llengua en què s'imparteix el curs: català

 

Núm. de crèdits ECTS: 9