ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

CURS 2005 - 06

FITXA DESCRIPTIVA DE LES ASSIGNATURES

Codi de l'assignatura: 11161104

Nom de l'assignatura: ANÀLISI DEL COMPORTAMENT PSICOSOCIAL: ESTRATÈGIES I MÈTODES

Professor/a: Sra. M. Josep Codorniu i Raga

Període lectiu: 1er quadrimestre

Nivell: 1er cicle

Tipus: Troncal

 

Programa:

1.      Introducció.

2.      Metodologia d'enquestes.

2.1.            Definició de conceptes.

2.2.            Format de preguntes.

2.3.            Criteris de redacció d'ítems.

2.4.            Tècniques de mostreig aleatori i no aleatori.

2.5.            Criteris en la selecció de la mostra.

3.      Metodologia d'observació.

3.1.            Observació sistemàtica.

3.2.            Observació no sistemàtica.

3.3.            Sistemes de registre d'observació.

3.4.            Fiabilitat de l'observació.

 

Objectius:       Conèixer les tècniques d'investigació social.

                        Conèixer les tècniques de mostreig més habituals.

                        Aplicar els diferents mètodes a casos concrets.

 

Bibliografia: (5 títols)

Martínez Martín, V. C. (2004) Diseño de encuestas de opinión. Madrid. RAMA.

Rojas Tejada, A.; Fernández Prados, J. i pérez Meléndez, C. (1998) Investigar mediante encuestas: fundamentos teóricos y aspectos prácticos. Madrid. Síntesis.

Salkind, N.J. (1998) Métodos de investigación. México. Prentice Hall.

 

Mètodes d'ensenyament: classe teòrica i pràctiques.

 

Tipus d'avaluació: examen objectiu (70% de la nota) i treball pràctic (30% de la nota). S'han d'aprovar per separat per poder calcular la nota mitjana.

 

Llengua en què s'imparteix el curs: català

 

Núm. de crèdits ECTS: 3 crèdits teòrics i 1,5 pràctics.