ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

CURS 2004 - 05

Codi de l’assignatura : 11161102

Codi de l’assignatura: 11161102

Nom de l’assignatura: DESENVOLUPAMENT PSICOMOTRIU

Professor: Cori Camps Llauradó

Període lectiu/nivell/tipus: 1er quadrimestre

 

Programa:

 

Bloc 1. Aproximació conceptual al desenvolupament psicomotriu

            Concepte de desenvolupament físic, motriu i psicomotriu

            Factors condicionants del desenvolupament motriu i psicomotriu

            Desenvolupament postural i de la prensió

            Taula del desenvolupament psicomotriu

 

Bloc 2. Les conductes neuromotrius

            Tonicitat

            Postura i Equilibri

            Lateralitat

 

Bloc 3. Les conductes motrius de base

            Coordinació global

            Coordinació segmentària

 

Bloc 4. L’Esquema Corporal i la construcció de la Totalitat Corporal

            Esquema corporal, imatge corporal i totalitat corporal

            Constitució de la totalitat corporal

            Procés de formació de l’esquema corporal

Activitats afavoridores del desenvolupament de l’esquema corporal

 

Bloc 5. Les conductes perceptivomotrius.

            L’orientació espacial

            L’orientació temporal

 

 

Objectius:

 

1.- Comprendre significativament el concepte de desenvolupament psicomotriu.

2.- Conèixer les etapes del desenvolupament psicomotriu.

3.- Comprendre com es constitueix la totalitat corporal, a partir dels aspectes tònics, posturals i d’interacció amb el medi.

4.- Comprendre la significació del desenvolupament psicomotriu en una perspectiva global del desenvolupament infantil.

5.- Iniciar-se en la dimensió aplicada de la psicomotricitat, sabent identificar i planificar diferents activitats psicomotrius pels nens.

6.- Vivenciar, a nivell pràctic, la pròpia totalitat corporal.

 

 

Bibliografia:

 

Alexander, G. (1976) La eutonía. Buenos Aires: Paidós.

Amicale Eps (1986) El niño y la actividad física. Barcelona: Paidotribo.

Aucouturier, B. (2004) Los fantasmas de acción y la práctica psicomotriz. Barcelona: Graó.

Aucouturier, B. (2004) ¿Por qué los niños se mueven tanto?. Barcelona: Graó

Garcia, J.A. y Berruezo, P.P. (1994) Psicomotricidad y educación infantil. Madrid: CEPE.

Gassier, J. (1983) Manual del desarrollo psicomotor del niño. Barcelona: Toray-Masson.

Lapierre, A. y Aucouturier, B. (1979) Simbología del movimiento. Barcelona: Científico-Médica.

Llorca, M. y otros. (2002) La práctica psicomotriz: Una propuesta educativa mediante el cuerpo y el movimiento. Málaga: Aljibe.

Pikler, E. (1985) Moverse en libertad. Madrid: narcea

 

 

Mètodes d’ensenyament:

 

Treball presencial: assistència a classes magistrals, organització i supervisió de treball en equip, exposició i defensa de treballs, discussió de vídeos, debats.....

Treball autònom: elaboració d’activitats de profundització, ampliació i estudi.

Pràctica guiada: participació a les sessions de pràctiques a la sala de psicomotricitat i reflexió posterior (elaboració d’un diari de sessions). Elaboració de projectes. Anàlisi de cas. PBL (aprenentatge basat en problemes).

 

 

Tipus d’avaluació:

 

  • Examen sobre els continguts treballats (40%). Consisteix en una prova objectiva completada amb una sèrie d’exercicis pràctics en els quals cal identificar quin aspecte psicomotriu es treballa.
  • Carpeta individual (30%): diari de les sessions pràctiques a la sala de psicomotricitat i elaboració personal dels materials treballats a l’assignatura. Lliurament: últim dia de les classes teòriques. Cal assistir com a mínim al 80% de les sessions a la sala de psicomotricitat, per tenir dret a presentar la carpeta individual.
  • Dossier de grup (30%): activitats elaborades amb el grup de referència. Lliurament: últim dia de les classes teòriques.

Per a aprovar l’assignatura cal aprovar els tres apartats.

 

 

Llengua en què s’imparteix l’assignatura: català.

Número de crèdits ECTS: 3 crèdits teòrics  1,5 pràctics