ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

CURS 2004 - 05

Codi de l'assignatura: 11161101

Codi de l'assignatura: 11161101

Nom de l'assignatura: APRENENTATGE I CONDICIONAMENT

Professor: Pilar Ferré Romeu

Període lectiu / nivell / tipus: Segon curs. 2on quadrimestre. Assignatura troncal

 

Programa:

Tema 1- Introducció a l’estudi de l’aprenentatge i tipus d'aprenentatge: Concepte d’aprenentatge. Marcs teòrics en l’estudi de l’aprenentatge. Aprenentatges preassociatius.

Tema 2- Procediments bàsics de condicionament clàssic: Paradigma del condicionament clàssic. Fases del condicionament clàssic. Condicionament clàssic excitatori i inhibitori.

Tema 3- Variables que afecten al condicionament clàssic: Intervals entre estímuls i entre assaigs. Intensitat, durada i natura dels estímuls condicionat i incondicionat.

Tema 4- Fenòmens de condicionament clàssic i explicacions teòriques: Generalització, contracondicionament, inhibició latent, precondicionament sensorial, condicionament de segon ordre, bloqueig. Conceptes de contigüitat i contingència.

Tema 5- Procediments bàsics de Condicionament Operant o Instrumental: Paradigma del condicionament instrumental. Fases del condicionament instrumental. Procediments de condicionament instrumental.

Tema 6- Variables que afecten al condicionament instrumental: Programes de reforçament. Característiques del reforçador.

Tema 7- Fenòmens de condicionament instrumental i explicacions teòriques: Condicionament secundari. Conducta supersticiosa. Indefensió apresa. Conceptes de contigüitat i contingència.

Tema 8- El control per l’estímul i l’aprenentatge discriminatiu: Generalització i discriminació.

Tema 9- Influències biològiques i cognitives en l’aprenentatge: Aspectes biològics que influeixen en l’aprenentatge. Aprenentatge observacional. Estudis sobre la memòria. Adquisició de conceptes. Aprenentatge i conciència.

 

Objectius:

-Que els alumnes coneguin les diferents orientacions teòriques des de les que s’ha estudiat l’aprenentatge, i que aprofundeixin en l’orientació conductual.

-Que els alumnes coneguin la terminologia, procediments, processos, mecanismes, fenòmens, paràmetres i lleis del condicionament clàssic i instrumental.

-Que els alumnes s’entrenin en els procediments usats en la investigació sobre aprenentatge, mitjançant la realització de pràctiques i experiments.

-Que els alumnes s’assabentin dels resultats més rellevants obtinguts sobre l’aprenentatge des de l’orientació conductual.

-Que els alumnes coneguin les línies d’investigació actual en l’ámbit de l’aprenentatge.

-Que desenvolupin un pensament crític respecte als procediments i resultats obtinguts en l’àmbit de l’aprenentatge.

 

 

Bibliografia:

-Domjan, M. (2003). Principios de aprendizaje y conducta. Madrid: Thomson.

-Froufe, M. (2004). Aprendizaje asociativo. Principios y aplicaciones. Madrid: Thomson.

-Maldonado, A. (2002). Aprendizaje, cognición y comportamiento humano. Madrid: Biblioteca Nueva.

-Pellón, R. y Huidobro, A. (2004). Inteligencia y aprendizaje. Barcelona: Ariel.

-Tarpy (1999) Aprendizaje: teoría e investigación contemporáneas. Madrid. McGraw-Hill.

 

Mètodes d'ensenyament:

-Classes teòriques i pràctiques: A les classes teòriques es fomentarà la participació dels alumnes mitjançant la interpretació, discusió de resultats i valoració crítica d’experiments realitzats sobre aprenentatge. Les classes pràctiques es realitzaran a la sala d’ordinadors. Una  part de les pràctiques consistirà en la simulació de procediments de condicionament clàssic i instrumental mitjançant programes que permeten reproduir quina seria la conducta real de rates que passessin per aquests procediments. L’altra part de les pràctiques se centrarà en treballar conceptes, procediments, preparacions experimentals, etc, explicats a les classes teòriques, mitjançant el plantejament de situacions problemàtiques que els alumnes hauran de resoldre.

 

Tipus d'avaluació:

-L’avaluació es basarà en una prova objectiva tipus test en la qual s’avaluarà tant la part teòrica com la part pràctica de l’assignatura. La part teòrica inclourà tant la matèria tractada a les sessions de classe com els continguts de lectures que l’alumne haurà de preparar. L’examen constarà de 60 preguntes. L’assistència i realització del 80% de les pràctiques serà un requisit indispensable per poder superar l’assignatura.

 

Llengua en què s'imparteix l'assignatura: català

Número de crèdits ECTS: 3 crèdits teòrics i 1,5 pràctics.