ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

CURS 2005 - 06

Codi de l'assignatura:11161014

Nom de l'assignatura: PSICOLOGIA SOCIAL

Professor: Dr. Joan Boada i Grau .

Període lectiu: Anual

Nivell: Primer curs

Tipus: Troncal

 

Programa:

 

Part I.-Introducció.

-El concepte de la Psicologia Social .
-Fonaments del comportament social.
-Marcs teòrics en la Psicologia Social.
-Aspectes científics de la Psicologia Social.
-Àmbits d'aplicació de la psicologia social (o Psicologia Social Aplicada).

Part II .-Comportament Social Individual.

-Percepció i cognició social
-Atribució social.
-Esterotips i prejudicis i racisme.
-Identitat, autoatribució i autoestima.
-Actituds i canvi actitudinal.
-Control psicològic i processos psicosocials.
-Ambient i conducta social.

Part III .-Comportament Social Interpersonal.

-Socialització.
-Ordre social i conformitat.
-Atracció interpersonal i persuassió.
-Altruisme, conducta assistencial i prosocial.
-Agressió i Conflicte.
-Territorialitat.

Part IV.-Comportament Social Grupal.

-Estudi dels grups des de la Psicologia Social.
-El grup com a resultat de la interacció.
-Els grups i el comportament grupal.
-Relacions entre grups.
-Poder i influència.
-Paper dels rols.
-Rol sexual i de gènere.
-El rendiment grupal.

Part IV.-Comportament Social Col.lectiu.

-El comportament col.lectiu.
-Biaxos i problemes del comportament col.lectiu
-Les multituds i la seva tipologia.
-Teories del comportament col.lectiu.
-Rumors, multituds i catàtrofes.
-Els moviments socials.

Objectius:

  1. Integrar els continguts bàsics (teòrics i pràctics) del programa, mitjançant l'aprenentatge per recepció (continguts exposats pel professor oralment amb transparències) i l'aprenentatge per descobriment (participació activa de l'alumne/a l'aula).
  2. Dominar alguns mètodes de recerca en l'àmbit de la Psicologia Social.
  3. Aplicar a la pràctica els coneixements adquirits facilitant la intervenció professional.
  4. Informar sobre els valors socials i laborals dominants, en el moment actual, que possibiliten una adequada integració en el mercat laboral.
  5. Possibilitar la socialització laboral i organitzacional.

 

Bibliografia:

Baron, R. y Byrne, D. (1998) Psicología Social. Madrid: Prentice-Hall.

Boada, J. (1999) Psicología del (Trabajo + Organizaciones + Recursos Humanos). Barcelona: PPU.

Fernández Dols, J.M. ; Carrera, P. Oceja, L. V. y Berenguer, J. (1997) Tratado de Psicología Social (Vol 1 y 2). madrid: Síntesis.

Morales, J. F. (1999) Psicología Social. Madrid : Pirámide.

Javaloy, F.; Rodríguez, A. ; Espelt, E. (2001) Comportamiento colectivo y movimientos sociales. Madrid: Prentice-Hall.

Hewstone, M. ; Stroebe, W. ; Codol, J. P. y Stephenson, G. M. (1990) Introducción a la Psicología Social. Barcelona: Ariel.

Morales, J. F.; Huici, C.; Blanco, A. y Fernández, J.M. (1985) Psicología Social Aplicada. Bilbao: Desclée de Brower.

Munné, F. (1986) La psicología social como ciencia teórica. Barcelona: Alamex.

Myers, D. G. (1995) Psicología Social. México : McGraw-Hill.

Sánchez, J.C. y Ullán, A. M. (1995) Procesos psicosociales básicos y grupales. Madrid : Eudema.

Vander, J. V. (1990) Manual de Psicología Social. Barcelona : Paidós.

 

Mètodes d'ensenyament:

Classes teòriques, Lectura activa d'articles, Visites Externes i / o Internes, Casos Pràctics i Grups de Treball.

 

Tipus d'avaluació:

Per tal de superar l'assignatura caldrà:

1.-Superar l'exàmen teòric amb la qualificació de suficiència com a mínim. (70% de la nota final)

2.-Superar els treballs de les classes pràctiques, caldrà presentar els diversos informes que siguin indicat pel professor. A les classes pràctiques cladrà assistir obligatòriament. La presentació d'aquests informes de pràctiques són obligatoris i imprescindibles per tal de superar l'assignatura. (30% de la nota final)

 

Llengua en què s'imparteix: Català.

Número de crèdits ECTS: 9 crèdits (6 teòrics + 3 pràctics).