ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

CURS 2004 - 05

Codi de l'assignatura:

Codi de l'assignatura: 11161011

Nom de l'assignatura: DESENVOLUPAMENT DE L’ADULT I LA VELLESA

Professora: Mª Dolores Varea Santiago

Període lectiu / nivell / tipus: primer quadrimestre, tercer curs, troncal

 

Programa:

PART 1: Desenvolupament durant la maduresa (adult)

1.      Noció de maduresa

¨      Dimensions de la maduresa

¨      Principals tasques de desenvolupament en la maduresa

¨      Gènere i maduresa

2.      Desenvolupament físic en la maduresa

¨      Canvis físics observables

¨      Canvis associats al funcionament sensorial

¨      Canvis associats al funcionament del sistema reproductor

¨      Comportament i salut en la maduresa: Hàbits de salut i malaltia. Estrès i malaltia.

3.      Desenvolupament cognitiu en la maduresa

¨      Estabilitat i canvis en el funcionament intel·lectual

¨      Estabilitat i canvis en la memòria.

4.      Desenvolupament psicosocial en la vellesa

¨      El context interpersonal: la família: Canvis en les relacions familiars durant la maduresa. Divorci i nous aparellaments.

¨      Estabilitat i canvis en la feina.

¨      Oci i maduresa

PART 2: Desenvolupament durant la vellesa

1.      Noció de vellesa i envelliment

¨      L’envelliment. Un procés dins del cicle vital. Mites i estereotips entorn de la vellesa.

¨      Vellesa normal, patològica i òptima.

2.      Enfocaments teòrics

¨      Teories socials i psicosocials.

¨      Teories psicològiques

¨      L’envelliment en el seu context

3.      Fisiologia de l’envelliment i implicacions psicològiques

¨      Aparença física

¨      Constitució corporal

¨      Mobilitat

¨      Efectes sobre les funciones vitals, els organismes reguladors, el sistema nerviós, el funcionament sensorial.

¨      Funcionament psicomotor.

4.      Desenvolupament cognitiu en la vellesa

¨      Processos cognitius bàsics: Percepció, atenció, aprenentatge, memòria, llenguatge.

¨      Intel·ligència.

5.      Desenvolupament psicosocial en la vellesa

¨      Personalitat

¨      Les emocions

¨      Relacions familiars

¨      Relacions socials

¨      Jubilació i lleure

¨      Afrontament de la mort.

PART 3: Aspectes metodològics i Dissenys d’investigació en l’estudi del desenvolupament de l’adult i vellesa.

1.      Dissenys d’investigació: Estudis transversals, longitudinals i seqüencials.

2.      Variables bàsiques en l’estudi de l’envelliment: edat, cohort i temps de mesura.

 

Objectius:

 

§         Comprendre els canvis físics i els factors que modulen la seva aparició i impacte.

§         Conèixer els canvis que es produeixen en el funcionament intel·lectual i en la memòria en la maduresa.

§         Identificar les principals adaptacions que durant la maduresa s’esdevenen en la vida familiar.

§         Analitzar els principals canvis laborals i la seva repercussió en el desenvolupament de l’adult.

§         Valorar la importància del lleure durant la maduresa.

§         Conèixer i valorar la importància del grup de persones grans en la societat actual.

§         Ajustar a la realitat les seves concepcions, imatges i expectatives sobre les persones grans.

§         Comprendre els diferents marcs teòrics sobre l’envelliment.

§         Conèixer quins són els principals canvis que es produeixen durant el procés d’envelliment des d’un punt de vista físic, social i cognitiu, i també l’estabilitat que hi ha en diferents àrees del funcionament de l’ésser humà en aquesta etapa de la vida.

§         Entendre la vellesa com una etapa més del cicle vital i conèixer com promoure una vellesa amb èxit.

§         Reflexionar sobre el significat i impacte que té en la vida de les persones grans la transició que implica aquesta etapa de la vida.

§         Conèixer els diferents dissenys d’investigació.

§         Analitzar els problemes metodològics associats a l’estudi del desenvolupament en la maduresa i la vellesa.

Bibliografia:

Arber, S. Ginn, J. (1996) Relación entre género y envejecimiento. Madrid: Narcea

Belsky, J.K. (2001) Psicologia del envejecimiento. Madrid: Paraninfo

Clemente, A. (1996). Psicología del desarrollo adult.Madrid: Narcea.

Clemente, A; Molero, R; González, F. (2000) Estudio de la satisfacción personal según la edad de la persona. Anales de Psicología, Vol 16, Nº 2, 189-198

González, M.M; Triana, B. (1998) “Divorcio, monoparentalidad y nuevos emparejamientos”. A: Rodrigo, M.J., Palacios, J. (coord). Familia y desarrollo humano. Madrid: Alianza

Izal, M; Montorio, I. (1999) Gerontología conductual. Bases para la intervención y ámbitos de aplicación. Madrid. Síntesis.

Marchesi, A; Palacios, J; Carretero, M. (1983). Psicología evolutiva I. Teorías y métodos. Madrid: Alianza.

Palacios, J; Coll, C; Marchesi, A. (1990) Desarrollo psicológico y educación I. Psicología evolutiva. Madrid: Alianza.

Strassen-Berger, K; Thompson, R.A. (2001) Psicología del desarrollo: Adultez y vejez. Madrid:Editorial Médica Panamericana.

Vega, J.L. y Bueno, B. (1995) Desarrollo adulto y vejez. Madrid: Síntesis.

 

Mètodes d'ensenyament:

 

Classes expositives a càrrec del professor i a continuació utilització de resolució de problemes que faciliten l’aplicació dels continguts teòrics a la realitat.

 

Tipus d'avaluació:

Examen (60%) , consta d’una prova objectiva sobre els continguts del programa . Pràctiques (40%).,participació en classe en activitats de petit grup per a la resolució de problemes aplicats a la realitat.

És requisit que l’examen i els treballs pràctics  estiguin aprovats per a poder fer la mitja entre la nota teòrica i la pràctica.

 

Llengua en què s'imparteix l'assignatura: Castellà i Català.

Número de crèdits ECTS: 6