ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

CURS 2004 - 05

FITXA DESCRIPTIVA DE LES ASSIGNATURES

Codi de l’assignatura: 11161006

Nom de l’assignatura: MOTIVACIÓ I EMOCIÓ

Professor/a: Pilar Ferré Romeu

Període lectiu: Primer curs. 2on quadrimestre.

Tipus: troncal

 

Programa:

 

Tema 1- Introducció a l’estudi de la motivació i l’emoció: Conceptes previs i orientacions teòriques.

 

Tema 2- La motivació: aspectes introductoris: Concepte de motivació i procés motivacional. Mesures de la motivació. Orientacions teòriques en l’estudi de la motivació.

 

Tema 3- L’enfoc conductual en l’estudi de la motivació: L’impuls i l’incentiu. Motivació extrínseca.

 

Tema 4- L’enfoc biològic en l’estudi de la motivació: Bases fisiològiques de la motivació. Els motius primaris.

 

Tema 5- L’enfoc cognitiu-social en l’estudi de la motivació: Models cognitius en l’estudi de la motivació. Motivació intrínseca. Els motius socials.

 

Tema 6-Aplicacions de l’estudi de la motivació: Motivació i aprenentatge. Motivació i conducta del consumidor. Motivació i addiccions. Motivació a les organitzacions.

 

Tema 7- L’emoció: aspectes introductoris: Concepte d’emoció i procés emocional. Components de la resposta emocional. Mesura de les emocions.

 

Tema 8- Orientacions teòriques en l’estudi de les emocions: L’orientació evolucionista. L’orientació conductual. L’orientació biològica. L’orientació cognitiva. Relació entre cognició i emoció.

 

Tema 9-Tipus d’emocions: Emocions bàsiques. Emocions complexes.

 

Tema 10- Aplicacions de l’estudi de les emocions: Intel.ligència emocional. Emocions i salut.

 

Objectius:

-Aprofundir en l’estudi de la motivació i l’emoció com a processos psicològics bàsics.

-Conèixer els components essencials de la motivació i l’emoció i les variables que les afecten.

-Exercitar-se en la forma de treballar i investigar en l’àmbit de la motivació i l’emoció.

-Desenvolupar una actitud crítica respecte les propostes teòriques realitzades en l’àmbit de la motivació i l’emoció.

-Conèixer els principals motius i les principals emocions humanes que s’han descrit.

-Integrar entre ells els coneixements obtinguts en els diferents temes i relacionar-los amb la matèria d’altres assignatures.

-Veure algunes de les aplicacions que té l’estudi de la motivació i l’emoció.

-Llegir de forma crítica la bibliografia existent sobre la motivació i l’emoció.

-Responsabilitzar-se del propi procés d’aprenentatge, buscant informació pel seu compte.

-Aprendre a treballar en grup.

 

Bibliografia:

-Aguado, L. (2005). Emociones, afecto y motivación. Madrid: Alianza Editorial.

-Fernández-Abascal, E.G., Jiménez Sánchez, M.P. y Martín Díaz, M.D. (2003). Emoción y Motivación. Madrid: Centro de Estudios Ramón Areces. Volums I i II

-Limonero, J.T. (2003). Motivació i emoció. Barcelona: Editorial UOC

-Palmero, F., Fernández-Abascal, E.G., Martínez, F. y Chóliz, M. (2002). Psicología de la motivación y la emoción. Madrid: McGraw-Hill

-Reeve, J.M. (2003). Motivación y Emoción. Madrid: McGraw-Hill

 

Mètodes d’ensenyament: Classes teòriques i pràctiques, i treballar amb bibliografia relacionada amb la matèria.

-A les classes teòriques es fomentarà la participació dels alumnes mitjançant la presentació, interpretació, discusió de resultats i valoració crítica de treballs realitzats en l’àmbit de la motivació i l’emoció.

-A les classes pràctiques es reproduiran alguns experiments rellevants realitzats en l’àmbit de la motivació i l’emoció. A les pràctiques també s’exemplificaran conceptes tractats durant les sessions teòriques mitjançant l’administració de qüestionaris i el plantejament de situacions experimentals en les que els alumnes hauran d’identificar conceptes estudiats. Per últim, una part de les pràctiques se centrarà en treballar una sèrie de lectures relacionades amb l’assignatura. Els alumnes hauran de preparar-les en grup i exposar-les a la resta de la classe.

 

Tipus d'avaluació:

 

-La part teòrica de l’assignatura s’avaluarà amb una prova objectiva tipus test, que constarà de 50 preguntes amb 3 alternatives de resposta cadascuna. La puntuació d’aquesta prova representarà un 70% de la qualificació final de l’assignatura. Perquè aquesta nota es tingui en compte, l’alumne haurà d’haver obtingut com a mínim una qualificació de 4 en aquest examen.

-El 30% restant de la qualificació final s’obtindrà a partir del treball pràctic de l’alumne, i es basarà en els aspectes següents:

            -Assistència de l’alumne a les pràctiques

            -Realització de les diferents activitats incloses a les pràctiques

            -Exposició d’una lectura relacionada amb la matèria

            -Examen de continguts pràctics

 

Llengua en què s'imparteix l'assignatura: català

Número de crèdits ECTS: 6 crèdits: 4.5 teòrics i 1.5 pràctics