ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

CURS 2004 - 05

Codi de l'assignatura: 11161003

Codi de l'assignatura: 11161003

Nom de l'assignatura: PSICOESTADÍSTICA

Professor: Pere Joan Ferrando Piera

Període lectiu / nivell / tipus: Anual - 1r cicle - Obligatòria - 1r curs

 

Programa:

1. Introducció a l'estadística descriptiva
2. Notes sobre probabilitat i combinatòria
3. Conceptes bàsics en inferència estadística. Les distribucions binomial i normal
4. Proves de
c2.
5. Inferència estadística en una i dues mostres. Proves paramètriques i no paramètriques
6. ANOVA amb un sol factor
7. Models de regressió i correlació lineal simple
8. Correlació semiparcial, parcial i múltiple
9. Mesures especials d'associació

 

Objectius:

Psicoestadística es una introducció a les tècniques estadístiques més habituals que es fan servir a la recerca en Psicologia. Al presentar aquestes tècniques es dona més importància als aspectes de fonamentació lògica, interpretació i aplicació que al formalisme matemàtic. El que es pretén es donar-li a l'alumne una base que li permeti resoldre, amb idees clares, les situacions més senzilles, però habituals amb que es pot trobar fent recerca. A més d'això, Psicoestadística ha de servir de base a totes les assignatures posteriors de Metodologia que es veuran al llarg de la carrera.

 

Bibliografia:

Amón, J. (1990) "Estadística para Psicólogos". Madrid. Pirámide (2 Vol)

Peña, D. y Romo, J. (1997). "Introducción a la estadística para las ciencias sociales". Madrid: McGraw-Hill.

Wonnacott, T.H. y Wonnacott, R.J. (1987) "Introducción a la estadística". México. Limusa

Wonnacott, T.H. y Wonnacott, R.J. (1991) "Estadística básica práctica". México. Limusa.

 

Mètodes d'ensenyament: classes teòriques, i classes pràctiques a l'aula d'informàtica. A les classes teòriques s'expliquen els continguts i es realitzen exercicis i problemes numèrics. A les classes pràctiques s'analitzen dades mitjançant programes informàtics i s'aprenen a interpretar els outputs obtinguts.

 

Tipus d'avaluació: Es valoraran tan els coneixements adquirits a les classes teòriques com a les pràctiques. Els primers s'avaluaran mitjançant un examen que tindrà una part de teoria i una part de problemes. Per superar aquest examen s'hauran d'aprovar les dues parts.

 

Llengua en què s'imparteix l'assignatura: català

Número de crèdits ECTS: 9 crèdits teòrics i 3 pràctics.