ENSENYAMENT DE MESTRE

CURS 2004 - 05

ENSENYAMENT DE MESTRE

Codi de l'assignatura: 11131002

Nom de l'assignatura: PSICOLOGIA EVOLUTIVA

Professora: Carme Conde Delgado de Molina

Període lectiu: primer quadrimestre

Nivell: 1r curs

Tipus: Troncal

 

Programa:

 

BLOC I ASPECTES GENERALS DEL PROCÉS DE DESENVOLUPAMENT

 

INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGÍA EVOLUTIVA.- L´estudi científic de la conducta humana. L’estudi científic del canvi de conducta relacionat amb l’edat: objecte d´estudi, objectius orientacions, métodes i dissenys d´investigació de la picología evolutiva. El procés de desenvolupament psicológic. Característiques del desenvolupament infantil.

 

ELS FACTORS DETERMINANTS DEL DESENVOLUPAMENT PSICOLÒGIC.- Herencia, ambient i activitat personal. La contribució de l’herencia, l’ ambient i la activitat personal al procés de desenvolupament.

 

BLOC II  EL  PROCÉS DE DESENVOLUPAMENT  ENTRE 0 I 12 ANYS (EDUCACIÓ INFANTIL I EDUCACIÓ PRIMÀRIA)

 

ÀMBITS Y PERÍODES DEL DESENVOLUPAMENT.- Els Àmbits del desenvolupament: àmbit biosocial; àmbit cognitiu ; àmbit psicosocial. Els períodes de desenvolupament : període prenatal ; primera Infancia; anys preescolars; anys escolars.

 

ÀMBIT BIOSOCIAL .- Desenvolupament Físic. Desenvolupament Psicomotor.

 

ÀMBIT COGNITIU.- Desenvolupament de les capacitats representatives. Desenvolupament de la intel.ligència. Desenvolupament dels processos cognitius.

 

ÀMBIT PSICOSOCIAL.- Desenvolupament Socioafectiu. Desenvolupament emocional

 

 

BLOC III  EL SEGUIMENT DEL PROCÉS EVOLUTIU DELS INFANTS D´EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA

 

EL METODE OBSERVACIONAL. LA ENTREVISTA: EL MÉTODE CLÍNIC. EL QUESTINARI.

 

Objectius:

 

-         Entendre el marc conceptual del procés de desenvolupament i els factors determinants d’aquest.

-         Conèixer els aspectes bàsics de la sequència evolutiva dels infants d’educació infantil i primària i descriure les característiques propies de cada etapa.

-         Conéxier dissenys, mètodes i instruments per estudiar el procés evolutiu dels infants en situació escolar (observació, entrevista, questionaris, proves...)

-         Identificar, a partir dels conerixements teòrics del desenvolupament ,els principis bàsics de la práctica educativa i els cristeris d’intervenció per optimizar-lo.

 

 

-         Elaborar i/o aplicar métodes i instruments per a fer el seguiment del procés de desenvolupament entrer 0 i 12 anys ( confegir grelles per l’observació, fer entrevisters, passar questionaris...; compondre plantilles pel buidadge de dades; elaborar materials per passar proves.,...)

-         Fer ús del coneixement de Psicología Evolutiva per identificar el nivell de desenvolupament individual dels infants estudiats mitjançant l’aplicació dels métodes anteriorment esmentats ( identificar els resultats, interpretar-los, treu-re conclussions...)

-         Millorar el coneixement i ús de les fonts d’informació sobre el procés de desenvolupament (saber buscar informació per aprofonfir el coneixement del dersenvolupament infantil, sintetzar.la, relacionar-la amb altres informacions..).

-         Millorar les habilitats d’interacció i comunicació amb infants i companys.

 

 

-         Apreciar les aportacions de la Psicología Evolutiva per la formació i práctica dels mestres d’educació infantil i primària.

-         Prendre consciència i reconerixer-se en tant que mestre, com agent promotor del desenvolupament integral de l’alumnat i comprometre’s en aquesta tasca.

-         Ser sensible a les diferencies individuals en el procés de desenvolupament i donar resposta individualitzada a les necessitats evolutives de cada infant.

 

 

 

Bibliografia

 

DELVAL, J. (1994): El desarrollo humano. Madrid. Visor.

 

PALACIOS, J.; MARCHESI, A.; COLL, C. (1999): Desarrollo psicológico y educación. 1. Psicología Evolutiva. Madrid. Alianza.

 

PERINAT, A. (1998): Psicologia del desarrollo.Barcelona. EDIOUC.

 

STASSEN BERGER, K.; THOMPSON, R.A. (1997): Psicología del desarrollo.

Infancia y adolescencia. Madrid. Panamericana.

 

TRIADÓ, C. (coord.) (1993): Psicologia Evolutiva. Vic EUMO.

 

VASTA, R.; HAITH, M.; MILLER, S. (1996): Psicología infantil. Barcelona. Ariel.

 

 

COMPLEMENTARIA

 

BARRIO, M.V. (2002): Emociones infantiles. Madrid. Pirámide.

 

BENNETT, M. (ed) (1997): L’infant com a psicòleg. Barcelona. UOC-Proa.

 

BERMEJO, V. (Edit) (1994): Desarrollo Cognitivo. Madrid. Síntesis

 

COBOS, P. (1993): El desarrollo psicomotor y sus alteraciones. Madrid. Pirámide.

 

CONDE, J.L.; VICIANA, V. (2001): Fundamentos para el desarrollo de la motricidad en edades tempranas. Málaga. Aljibe.

 

FLAVELL, J. (1984): El desarrollo cognitivo. Madrid. Visor.

 

LÓPEZ, F.; ETXEBARRIA, I.; FUENTES, MJ.; ORTIZ, J. coord.. (1999): Desarrollo afectivo y social. Madrid. Pirámide.

 

OWENS, R.E. (2003): Desarrollo del lenguaje. Madrid. Prentice-Hall.

 

SADURNI, M., ROSTAN, C y SERRAT, E. ( 2003): El desarrollo de los niños, paso a paso. Barcelona: UOC

 

TURIEL, A.; ENERCO, I; LINAZA, J. Comp. (1989): El mundo social en la mente infantil. Madrid. Alianza.

 

ARTICLES DE REVISTA I FOTOCOPIES

 

Mètodes d'ensenyament:

 

SESSIONS MAGISTRALS.- Classes expositives impartides per la profesora. L’alumnat haura de complementar-les amb lectures i exercicis.

 

RESOLUCIÓ DE PROBLEMES I EXERCICIS.- Comentari de videos i material visual. Respostes a qüestions relacionades amb els continguts que es treballen. Realització d’esquemes i quadres comparatius. Elaboració de graelles d’observació. Anàlisi de casos. Anàlisi de materials i activitats apropiades a les diverses edats.

 

TREBALLS.- Realització de tres treballs en grup (un per cada àmbit del desenvolupament) per observar i identificar la seqüència de desenvolupament d’algun/uns aspecte/s de l’àmbit estudiat (esquema corporal, intel.ligència, autoconcepte, concepció de l’amistat, raonament moral...) i contrastar-la amb la seqüència teórica. La recollida i primer anàlisi de dades es farà de forma individual. La integració de les dades, la comparació amb la seqüència teòrica i el comentari final es fara en grup. Cada treball implicará l’aprenentatge i ús d´una metología diferent (observació, mètode clínic, qüestionari/entrevista...)

 

PRESENTACIÓ / EXPOSICIONS.- Exposició dels resultats del treball de cada grup als companys.

 

La doble vessant teórica (2 hores setmanals) i pràctica (1 hora setmanal) de l´assignatura comporta una metologia de treball diferent segons es faci teoria o pràctica. En qualsevol cas, s´afavorirà la participació activa de l´alumnat en el seu procés d`aprenenentage.

 

-         Les sessions teòriques es dedicaran a l’ estudi dels continguts del Programa mitjançant classes expossitives, exercicis, exposicions, comentari de videos…

 

-         Les sessions pràctiques es dedicaran a l’estudi i aplicació de diversos métodes per a fer el seguiment del procés de desenvolupament infantil Activitats previstes durant les hores de práctica són: elaboració i aplicació de graelles d´observació; aplicació del métode clínic; aplicació de questionaris sobre aspectes concrets del desenvolupament... Al final de cada práctica es lliurarà el dossier corresponent. La realització de les activitats practiques és obligatoria per tot l´alumnat; en cas de no fer-les, l´alumne/a no podra ser avaluat.

 

 

Pel correcte seguiment de l’assignatura es recomana

 

-         un treball individual de lectura activa dels materials recomenats, de reelaboració d´apunts, de preparació i revisió de respostes a qüestions i exercicis plantejades a classe, aixi com l`assistència continuada a les classes per tal de portar l’assignatura al día.

 

planificar i controlar el treball en grup: organitzar la tasca, fer les activitats individuals dins del temps previst, fer les reunions de grup quan toqui, preparar i participar el la presentació dels resultats

 

Tipus d'avaluació:

 

-         Puntuació de les proves individuals ( novembre-gener) referida als Continguts del programa

-         Puntuació del Dossier d´ Activitats Pràctiques

-         Actitud i participació de l´alumnat en las classes teòriques i practiques

 

Llengua en què s'imparteix l'assignatura: Català.

Número de crèdits ECTS: 4,5