ENSENYAMENT DE MESTRE

CURS 2005 - 06

Documento sin título

Codi de l'assignatura: 11111208

Nom de l'assignatura: APRENENTATGE DE PROCEDIMENTS.

Professor/a: Emília Molas Ramos

Període lectiu: Primer quadrimestre.

Nivell: Ensenyament de Mestres.

Tipus: Optativa.

 

Programa:

 

MÒDUL 1. Característiques individuals i aprenentatge escolar

 

1. L’explicació psicològica de la diversitat humana. En quins aspectes poden ser diferents els alumnes?

2. Elements o aspectes bàsics del concepte “d’atenció a la diversitat”

 

MÒDUL 2. Resposta educativa a la diversitat de necessitats educatives de l’alumnat

 

Plantejament generals utilitzats per al tractament educatiu de les diferències individuals dels alumnes.

Dimensions rellevants dels diversos enfocaments de resposta educativa a la diversitat. Models d’intervenció.

El nou plantejament de les necessitats educatives especials en el context de l’atenció a la diversitat.

 

MÒDUL 3. L’adaptació de l’ensenyament a la diversitat de les característiques dels alumnes

 

1. Estratègies educatives de resposta a les diferències individuals

1.1 .Projecte educatiu de centre: El treball conjunt de l’equip docent i els especialistes del centre

1.2. Mesures organitzatives ordinàries d’atenció a la diversitat

1.3. Desplegament del currículum i possibilitats d’adaptació

Mesures curriculars ordinàries d’atenció a la diversitat

Adaptacions i modificacions del currículum.

1.4. Metodologies de treball

1.5. Serveis i Programes Educatius del Departament d'Ensenyament

2. La participació de les famílies: Comunitats d'Aprenentatge

 

 

Objectius:

Valorar la importància en el context actual de l'estratègia d'adaptació de les formes i els mètodes d'ensenyament com a resposta a la diversitat de necessitats educatives de l'alumnat, entesa com a resultat de la interacció constant entre la persona i les característiques i les condicions del seu entorn.

 

Bibliografia:

 

ÁLDAMIZECHEVARRÍA,M.;ALSINET,J.;BASSEDAS,E.;GINÉ,N.;MASALLES,J.;MASIP,M.;MUÑOZ,E.;NOTÓ,C.; ORTEGA,A.;RIBERA,M.;RIGOL,A.(2003) : Com ens ho fem? Propostes per educar en la diversitat. Barcelona, Graó. Biblioteca de guix.

COLL, C. (2004) Les comunitats d’aprenentage i el futur de l’Educació: El punt de vista del Forum Universal de les Cultures. Fórum Universal de les Cultures Barcelona 2004.

GENERALITAT DE CATALUNYA (2005) Pla per la llengua i la cohesió social.

MIRAS, M.; ONRUBIA,J. (1998) “La diversitat dels alumnes. Aspectes emocionals i relacionals” (Primera part). Suplement de Perspectiva Escolar. Perspectiva i Diversitat 1. maig 1998

MONEREO,C.; SOLÉ,I. (1996) El asesoramiento psicopedagógico: una perspectiva profesional y constructivista. Madrid, Alianza Psicología.

PUIGDELLÍVOL.I. (2003) La educación especial en la escuela integrada. Una persepctiva desde la diversidad. Barcelona, Graó.

Resolució de 23 de juny de 2005, que dóna instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres docents públics d’educació infantil i primària i d’educació especial de Catalunya per al curs 2005-2006

 

Mètodes d'ensenyament:

 

La dinàmica de les sessions de classe s'adequarà a la variabilitat temàtica de l'assignatura. La metodologia es basarà en un enfocament pràctic i interactiu, recollint les aportacions dels alumnes i les alumnes, els quals hauran de dedicar un temps setmanal a aquesta optativa. Per cada una de les unitats hi ha programades:

Teoria: Apunts bàsics

Pràctica: Resoldre activitats, recerca, preparació prèvia de lectures, anàlisi de casos, exercicis en grups, etc.

És un objectiu de l'assignatura que l'alumnat gaudeixi d'una visió àmplia del coneixement d'aquesta optativa que li permeti innovar i resoldre qüestions utilitzant diversos recursos, entre els quals, destacarem l'ús de les noves tecnologies.

 

Tipus d'avaluació:

 

Els alumnes i les alumnes hauran de demostrar de forma objectiva i continuada que van assolint els objectius i que dominen els continguts corresponents. Els procediments utilitzats en l'avaluació continuada que permeten als alumnes superar òptimament l'assignatura seran variats:

 

1.- Portafoli personal de l'alumne i preparació d'activitats i participació en el curs (70%)

2.- Superació de proves escrites (30%)

 

Llengua en què s'imparteix el curs: català

Núm. de crèdits ECTS: 4'5