ENSENYAMENT DE MESTRE

CURS 2005 - 06

ENSENYAMENT DE MESTRE

Codi de l'assignatura: 11101018

Nom de l'assignatura: APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT MOTOR

Professora: Carme Conde Delgado de Molina

Període lectiu: segon quadrimestre

Nivell: 3er curs

Tipus: Especialitat

 

Programa:

 

INTRODUCCIÓ

L'àrea biosocial del desenvolupament psicològic: desenvolupament físic, motriu i psicomotriu. Interacció entre el desenvolupament motriu i el desenvolupament cognitiu, emocional i socioafectiu. Investigació i estudi del desenvolupament motriu.

 

DESENVOLUPAMENT FÍSIC

 

Dimensions i aspectes generals del desenvolupament físic. Desenvolupament físic prenatal. Desenvolupament físic entre 0 i 12 anys. Creixement ponderal: alçada, pes i proporcions corporals; corves del creixement. Desenvolupament dels sistemes orgànics: sistema ossi, sistema muscular, sistema nerviós, sistema sensorial. Les edats del creixement. Factors reguladors del desenvolupament físic: factors endògens i factors exògens. Activitat motriu i desenvolupament físic. La condició física i el desenvolupament de les qualitats motrius bàsiques: força, resistència, flexibilitat, velocitat, coordinació, equilibri.

 

DESENVOLUPAMENT MOTRIU. Dimensions i aspectes generals del desenvolupament motriu. Desenvolupament motriu prenatal i neonatal. Desenvolupament motriu entre 0 i 12 anys. Motricitat grosa. Motricitat fina: manipulació i coordinació óculo-manual. Control i coneixement corporal. Orientació espacial i temporal. Desenvolupament de les habilitats motrius bàsiques i específiques. Factors determinants del desenvolupament motriu.

 

EL DESENVOLUPAMENT MOTRIU I EL CURRÍCULUM D'EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA.

 

PROBLEMES I TRASTORNS DE LA MOTRICITAT EN INFANTS D'EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA.

 

AVALUACIÓ I SEGUIMENT DEL DESENVOLUPAMENT MOTRIU.

 

Objectius:

 

·        Aprofondir el coneixement del desenvolupament motor dels infants d´educació infantil i primària i treure`n criteris d´intervenció per a la pràctica docent.

·        Elaborar i aplicar instruments per a fer el seguiment i l´avaluació del procés de desenvolupament motor en situació escolar.

·        Assolir estratègies per a la planificació i la intervenció educativa en l´àmbit de la motricitat.

·        Integrar el desenvolupament motriu amb altres aspectes del desenvolupament psicològic, atenent a l´idea de globalitat.

 

Bibliografia

 

AUTORIA COMPARTIDA (2002). La prática psicomotriz. Málaga: Aljibe.

 

COBOS, P. (1995): El desarrollo psicomotor y sus alteraciones. Madrid: Prámide.

 

CONDE, J.L. y VICIANA, V. (2001): Fundamentos para el desarrollo de la motricidad en edades tempranas. Málaga: Aljibe.

 

CRATTY, B.J. (1982): Desarrollo perceptual i motor en los niños. Barcelona: Paidos.

 

DEL MORAL SÁNCHEZ, A. (1994): Aprendizaje i desarrollo motor. Madrid. Universidad de Alcalá.

 

DÍAZ LUCEA, Jordi (1999): La enseñanza y el aprendizaje de las habilidades y destrezas motrices básicas. Zaragoza: Inde.

 

GASSIER, J. (1983): Manual del desarrollo psicomotor. Barcelona: Toray-Masson.

 

GRANADA, J. Y ALEMANY, I (2002): Manual de aprendizaje y desarrollo motor. Una perspectiva educativa. Barcelona: Paidos.

 

GRUPO A.E.M.E.I. ( 2001): Juegos para el desarrollo de las habilidades motrices en educación infantil. Málaga:Aljibe.

 

PIC Y VAYER (1997): Educación psicomotriz y retraso mental. Barcelona: Científico-Técnica.

 

RIGAL, R. (1987): Motricidad humana: fundamentos y aplicaciones pedagógicas.  Madrid:  Pila.

 

ROCA, J. (1083): Desenvolupament motor y psicologia. Barcelona: I.N.E.F.

 

RUIZ PÉREZ, L.M. (1987): Desarrollo motor y actividades físicas. Madrid: Gymnos.

 

SÁNCHEZ BAÑUELOS. F. (2002  ): Didáctica de la educación física para primaria. Madrid: Prentice-Hall

 

VAYER, P. (1985): El diálogo corporal. Madrid: Científico-Técnica.

 

WICKSTROM, R.F. (1990): Patrones motores básicos. Madrid: Alianza Deporte

 

Mètodes d'ensenyament:

Classes expositives. Observació i comentari de videos. Lectura i discussió de  textos.

 

Treball en grup: Elaboració i exposició d´un treball sobre el desenvolupament d´una habilitat motriu.Tipus d'avaluació:

 

·Prova individual referida als continguts del programa (60 %)

 

·Dossier de les Activitats realitzades al llarg del quadrimestre (30%)

 

·Assistència i participació de l'alumnat a les classes (10 %)

 

Tipus d’avaluació:

 

Puntuació del treball i de les activitats individuals fetes al llarg del quadrimestre.

 

Llengua en què s'imparteix l'assignatura: Català.

Núm. de crèdits ECTS: 4,5