ENSENYAMENT DE MESTRE

CURS 2004 - 05

Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia, U

Codi de l’assignatura: 11101013

Nom de l’assignatura: Psicologia de l’educació

Professorat: Ester Martínez, Sonia López, Enric Valls,

Període lectiu: 2n quadrimestre

Nivell/tipus: Troncal

 

Programa:

 

1.    L’estudi psicològic dels processos educatius. Processos d'aprenentatge i desenvolupament.

2.    La concepció constructivista de l’aprenentatge i l’ensenyança.

3.    Tipus d’aprenentatges. Naturalesa dels canvis que es produeixen amb els aprenentatges

4. Processos psicològics implicats en l’aprenentatge.

- Experiència i coneixements inicials.

- La capacitat de regular els aprenentatges.

- La disposició favorable a aprendre.

- Les representacions d’un mateix i de les tasques

5. La dinàmica dels processos d’aprenentatge i ensenyança que tenen lloc en els contextos educatius.

- Les representacions mútues i expectatives.

- Les interaccions simètriques i asimètriques: les ajudes ajustades que es presten per afavorir els aprenentatges; els factors que determinen l’aprofitament de les interaccions entre iguals.

- El discurs educacional; recursos i estratègies comunicatives que es fan servir per guiar l’aprenentatge

 

Objectius:

- Fer-se amb una explicació global dels processos d’aprenentatge i ensenyança basada en la concepció constructivista. Reconèixer la influència de determinats factors psicològics personals i interpersonals implicats en l’aprenentatge

- Treure profit de cara a la realització d’aprenentatges significatius com a estudiants i a l’adquisició d'un pensament pràctic i de la competència professional com a educadors i mestres.

- Desenvolupar de manera cada cop més significativa la pròpia imatge com a educador i mestre i conrear determinades actituds al respecte

 

Bibliografia bàsica (Manuals i textos)

ALONSO, J. (1997): Motivar para el aprendizaje. Barcelona: Edebé

COLL, C.; PALACIOS, J.; MARCHESI, A. (comp.) (2001): Desarrollo psicológico y educación. 2 Psicologia de la educación escolar.  Madrid: Alianza Editorial (2ª edición)

COLL, C. i alt. (1993):  El constructivismo en el aula. Barcelona: Graó.

EDWARDS, D., MERCER, N. (1988): El conocimiento compartido. Barcelona: Paidos/MEC

GARDNER, H. (2001): La inteligencia reformulada. Barcelona: Paidos

MERCER, N.(1997): La construcción guiada del conocimiento. Barcelona: Paidos

MONEREO, C. CASTELLÓ, M. (1997): Las estrategias de aprendizaje. Barcelona: Edebé

POZO, J.I. (1996): Aprendices y maestros. Madrid: Alianza

RODRIGO, M.J., ARNAY, J. (comp.) (1997): La construcción del conocimiento escolar. Barcelona: Paidos.

SANTROCK (2001) Psicologia de la educación. Madrid: McGraw-Hill

 

Mètodes d’ensenyament

Activitats presencials i no presencials: exposició de temes, treball en equip, ús de plataforma virtual, realització d’exercicis i d’activitats d’aprofundiment, lectura i estudi de materials de referència, la reflexió sobre la pràctica

 

Tipus d’avaluació

- Es proposa l’avaluació continua com a marc, amb instruments com els següents: la presentació d’un nombre suficient d’Exercicis, corresponents als blocs de continguts treballats; la presentació al final del quadrimestre de totes les Activitats d’aprofundiment proposades; la composició i presentació (voluntària) del Diari personal d'assignatura; la puntuació obtinguda en les proves d’aprenentatge a realitzar al llarg del quadrimestre.

- L’alumnat que no segueixi el model anterior serà avaluat mitjançant un Examen Final referit a tots els continguts de l'assignatura, estudiats a partir de textos bàsics i dels articles que consten al dossier d’assignatura

 

Llengua en què s’imparteix l’assignatura: Català

Número de crèdits ECTS: 4,5