ENSENYAMENT DE MESTRE

CURS 2004 - 05

ENSENYAMENT DE MESTRE

Codi de l'assignatura: 11091209

Nom de l'assignatura: DESENVOLUPAMENT MORAL

Professora: Carme Conde Delgado de Molina

Període lectiu: 2on quadrimestre

Nivell:

Tipus: Optativa

 

Programa:

 

 

1.- INTRODUCCIÓ.- Ètica i Moral. Els components de la personalitat moral. Desenvolupament Moral i Educació Moral.

 

2.- DESENVOLUPAMENT MORAL.- El desenvolupament moral com a contingut del desenvolupament socioafectiu: eixos del desenvolupament moral. Concepcions psicològiques del desenvolupament moral. Procés de desenvolupament moral durant d´etapa d´educació infantil i primària.

 

3.- EDUCACIÓ MORAL.- El desenvolupament moral com a finalitat educativa.. L’educació en valors durant l´etapa d´educació infantil i primària. Criteris per afavorir la construcció significativa dels valors morals. Estrategies, materials i activitats per a fer l´educació en valors:

 

Estratègies pel desenvolupament del judici moral. Discussió de dilemes morals. Diagnòstic de situacions.

Estrategies per l´anàlisi i comprensió crítica de temes morals. Construcció conceptual. Comentari de text ( contes i narracions, notícies) i d’ imatges (fotografies, dibuixos, pel.licules...).

Estrategies pel coneiximent d´un mateix i dels altres i pel desenvolupament de la perspectiva social i l´empatía. Exercicis autoexpressius, clarificació de valors i conceptes morals, exercicis de cooperació, resolució de conflictes, role-playing...

 

Objectius:

 

Els currículums d´Educació Infantil i Primària expliciten els aprenentatges i les capacitats a assolir per els nens i nenes que es troben en aquestes etapes educatives per tal de garantir el seu desenvolupament personal i social. Alguns d´aquests aprenentatges i capacitats tenen a veure amb el desenvolupament moral i, més concretament, amb els continguts d´actituds, normes i valors i amb els temes transversals. L´educació moral es presenta com un aspecte més del desenvolupament de l´infant i de la intervenció educativa i, en conseqüència, s´enten que la formació inicial del professorat d´educació infantil i primària ha de contemplar i donar resposta formativa en aquest ámbit a l´alumnat de mestre.

 

·        Conèixer el procés de desenvolupament moral dels infants d´educació infantil i primària i treure´n criteris d´intervenció per a la pràctica docent.

 

·        Conèixer, aplicar i contrastar estratègies pel desenvolupament moral en el marc escolar.

 

·        Planificar activitats i elaborar materials per afavorir la construcció de principis i valors morals, el desenvolupament del judici i la formació d´habits de conducta moral.

 

·        Valorar la importancia de la formació moral dels nens i nenes d´educació infantil i primària, i participar de forma activa en el seu desenvolupament (reconèixer-se com agent promotor del desenvolupament moral)

 

 

Bibliografia:

 

 

ALVAREZ y otros (2.000): Valores y temas transversales en el currículum. Barcelona. Graó.

BUXARRAIS, Mª Rosa, (1997): La formación del profesorado en educación en valores. Propuesta y materiales. Bilbao. Desclée de Brouwer.

CARRERAS. L. Y otros (1996): Como educar en valores. Materiales, textos, recursos y técnicas. Madrid. Narcea.

COLES, R. (1998): La inteligencia moral del niño y del adolescente. Barcelona. Kairós.

DELVAL, J. y ENESCO, I. (1998): Moral, desarrollo y educación. Madrid. Alauda-Anaya.

DÍAZ-AGUADO, MªJ. y MEDRANO, C. (1994): Educación y razonamiento moral. Una aproximación constructivista para trabajar los contenidos transversales. Bilbao. Mensajero.

DOMÍNGUEZ CHILLON, G. (196): Los valores en la educación infantil. Madrid. La Muralla.

GOZÁLVEZ, V. (2000): Inteligencia moral. Bilbao. Desclée de Brouwer.

LUCINI, F.G. (1999): Temas transversales y educación en valores. Madrid. Alauda.Anaya.

MARTÍNEZ, M. Y PUIG, J.Mª (1991): La educación Moral. Perspectivas de futuro y técnicas de trabajo. Barcelona. ICE-GRAÓ.

ORTEGA; MÍNGUEZ.; GIL (1998): Valores y educación. Barcelona. Ariel.

PRIETO, A. Y GUZMÁN, M. (2003): Trabajamos los valores en Primaria. Madrid: CCS.

PUIG ROVIRA, J. Mª y MARTÍN GARCÍA, X. (1998): La educación moral en la escuela. Teoría i práctica. Barcelona. Edebé.

PUIG ROVIRA, J.Mª (1996): La construcción de la personalidad moral. Barcelona. Piados.

SABATER, F. (1991): Ética para Amador. Barcelona. Ariel.

TRAVÉ, C. (2002): El niño y sus valores. Bilbao. Desclée de Brouwer.

UHL, S. (1997): Los medios de la educación moral y su eficacia. Barcelona. Herder.

VAN HAAFTEN, W; WREN, T.; TELLINGS. A. (2001): Sensibilidades morales y educación. El niño en la edad preescolar. Barcelona. Gedisa.

VINUESA, P. (2002): Construir los valores. Bilbao. Desclée de Brouwer.

 

Mètodes densenyament:

L´assignatura té 2 hores de teoría i 1 hora de pràctica .

 

A les SESSIONS TEÒRIQUES es farà la presentació, estudi i comentari dels continguts del Programa. Pel seu correcte seguiment es recomana un treball continuat de lectura activa dels materials de treball indicats i de preparació i revissió de respostes a qüestions plantejades previament. Tot i ser classes teòriques, s´afavorirà i es valorarà la participació activa de l´alumnat (opinions i judicis personals). Totes les activitats relacionades amb la teoría (comentaris, respostes a qüestions, esquemes...) fetes a nivell individual s´aniran presentant al llarg de quadrimestre ( DOSSIER INDIVIDUAL D´ACTIVITATS )

 

A les SESSIONS PRÀCTIQUES es farán activitats relacionades amb els continguts teòriques corresponents al desenvolupament i l´educació moral ( exposició de reflexions individuals al grup-clssse, debats, propostes d´intervenció, resultats de proves, comentari de textos i videos, elaboració de materials...) Les activitats pràctiques son presencials. Les conclusions i aprofondiment en les questions plantejades s´aniran recollin en el Dossier Individual

 

Dins de les Activitats Pràctiques es preveu l´elaboració d´un TREBALL EN GRUP (4/5 alumnes per grup) sobre Educació en Valors a l´Escola. Cada grup haurá de:

 

- Triar un valor (pau, justícia, tolerància, sinceritat, respecte, responsabilitat, cooperació, diàleg, igualtat, amistat, solidaritat, vida, dignitat humana, drets dels infants...)

 

- Buscar informació sobre aquest valor (concepte) i sobre experiències i materials pel treball del valor a l´escola. (revistes, llibres, ONGs, INTERNET...).

 

- Elaborar el treball

 

-         Presentar-lo a la classe (mes de maig)

 

GUIÓ DEL TREBALL

 

1) Presentació del valor. Clarificació conceptual del valor triat (és...) i del seu contravalor. Expressió del valor en conductes (identificació de conductes i actituds on es fa patent – es concretitza- aquest valor). Contribució del valor triat en el desenvolupament moral de l´alumnat (raons de l´elecció del valor; reflexió sobre la necessitat d´assolir aquest valor per la formació de la personalitat moral dels infants; relació amb altres valors i amb els continguts del currículum d´educació infantil i primària...).

 

2) Construcció significativa del valor. Reflexió i explicitació dels criteris i recursos (estrategies) més adequats per afavorir la descoberta i construcció significativa del valor en nens i nenes d´ un deteminat cicle educatiu, en funció del seu nivell de desenvolupament i de les seves experiències i vivencies prèvies.

 

3) Proposta de treball del valor. Etapa i cicle al que va adreçat. Objectius (qué volem aconseguir en relació al valor en aquesta edat). Continguts (que-quins aspectes del valor treballarem) Activitats i materials (com els treballarem) Previssió del seguiment-avaluació de l´assoliment del valor.

 

 

Tipus d’avaluació:

 

- Per l´alumnat que asisteix habitualment a classe (80% de les classes; es farà el seguiment de l´assistència):

 

- Avaluació continuada del seguiment de les classes teòriques i de les activitats pràctiques.

 

- Puntuació del Dossier i del treball.

 

- Per l´alumnat que no pot asistir a classe:

 

- Exàmen dels continguts del programa

 

- Treball individual sobre Educació en Valors a l’Escola

 

Llengua en què s'imparteix l'assignatura: Català.

Número de crèdits ECTS: 4,5