ENSENYAMENT DE MESTRE

CURS 2005 - 06

Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia

Codi de l’assignatura: 11091022

Nom de l’assignatura: Intervenció psicoeducativa en l’aprenentatge de la llengua escrita

Professorat: Enric Valls,

Període lectiu: 2n quadrimestre

Nivell/tipus: Troncal

 

Programa de continguts

MÒDUL 1. La naturalesa de la intervenció davant necessitats educatives en l’aprenentatge de la llengua escrita. 

1. Les dificultats i trastorns reconeguts. Revisió i valoració de models explicatius de les dificultats en l’aprenentatge de la lectura i escriptura: model perceptivo-motor i models cognitivo-lingüístics

MÒDUL 2. Les dificultats d’aprenentatge de l’escriptura de les paraules

2.    L’escriptura com a objecte d’aprenentatge i ensenyança escolar, la prevenció de les dificultats d’aprenentatge

3.  Els inicis de la construcció del sistema alfabètic. Els nivells d’escriptura i les pràctiques escolars associades

4.    Dificultats en l’aprenentatge de propietats gràfiques del sistema d’escriptura i de l’ortografia. Programes d’intervenció per a la facilitació de l’escriptura de les paraules

MÒDUL 3. Les dificultats d’aprenentatge de la composició de textos

5. La composició o producció de textos, models explicatius de la composició escrita.

6. Aprenentatge i ensenyança d’estratègies per a l’anàlisi de la situació comunicativa, per a la planificació, la redacció i la revisió de diferents tipus de textos, per a la regulació del procés d’escriure.

7. Les principals dificultats d’aprenentatge de la composició de textos. Programes d’intervenció per a la facilitació del reconeixement de les paraules

 

Objectius

-   Analitzar i interpretar les pràctiques educatives escolars davant dificultats d’aprenentatge de la llengua escrita, a partir de les recents aportacions sobre el desenvolupament dels processos lectors i de la composició escrita

-   Fer-se hàbils en la planificació i disseny de propostes d’intervenció per a la prevenció, el diagnòstic i la rehabilitació de les dificultats d’aprenentatge de la llengua escrita         

-   Construir de manera cada cop més significativa la pròpia imatge com a mestre especialista en la interpretació dels èxits i fracassos en l’aprenentatge de la lectura i escriptura, i conrear determinades actituds al respecte.

 

Bibliografia bàsica (Manuals i textos)

(Els assenyalats amb * són textos obligatoris per als qui segueixen el model B de l’avaluació)

CAMPS, A i altres (1989): L’ensenyament de l’ortografia. Barcelona: Editorial Graó

CASSANY, D. (1993): Reparar l’escriptura. Didàctica de la correcció de l’escrit. Barcelona: Graó

COMES, G. (1999):Intervenció educativa en les dificultats ortogràfiques. Tarragona: ICE URV

* CUETOS F. (1991): Psicología de la escritura. Madrid: Edit. Escuela Española

DIEZ, A.(coor.) (1998): L’aprenentatge de la lectoescritura des d’una perspectiva constructivista. Barcelona: Graó

FONS, M. (1999). Llegir i escriure per viure. Barcelona: La Galera

* GARCIA, J-N., MARBAN, J. (2002) Instrucción estratégica en la composición escrita. Barcelona: Ariel

JOLIBERT, J. (1992): Formar infants productors de textos. Barcelona: Graó

* MARUNY, Ll. i altres (1998): Escribir y leer. Centro de Publicaciones del MEC i Edelvives

ROCA, N. i alt. (1994): Escritura y necesidades educativas especiales. Madrid: Fundación Infancia y Aprendizaje

* SALVADOR F. (2000): Como prevenir las dificultades en la expresión escrita. Archidona: Ediciones Aljibe

* TEBEROSKY, A. (2001). Proposta constructivista per aprendre a llegir i a escriure. Barcelona: Vicens Vives

TEBEROSKY, A., SOLER, M. (comp.) (2003)  Contextos de alfabetización inicial. Barcelona: ICE-Horsori

TOLCHINSHY,L., SIMÓ, R. (2001): Escribir y leer a través del curriculum. Barcelona: ICE-Horsori

 

Mètodes d’ensenyament

Metodologia relacionada amb l’accés a l’EEES: seguiment continuat de l’assignatura mitjançant la realització d’activitats d’aprenentatge diverses, la dedicació personal i en grup al treball, la lectura profitosa de textos i documents, la reflexió sobre les pròpies actuacions com a persones que escriuen i llegeixen i sobre les experiències hagudes en el Pràcticum II, l’aprofitament dels recursos de la plataforma virtual.

 

Tipus d’avaluació

- Model A: Avaluació continua, que suposa la realització del conjunt d’activitats d’avaluació associades al treball de cada mòdul, el recull en carpetes del conjunt de les experiències d’aprenentatge dutes a terme individualment i en equip al llarg del quadrimestre, la presentació de les fitxes d’autoavaluació.

- Model B: L’alumnat que no segueixi el model anterior serà avaluat mitjançant un Examen final referit a tots els continguts de l'assignatura, estudiats a partir dels textos assenyalats i dels documents de treball lliurats

 

Llengua en què s’imparteix l’assignatura: Català

Número de crèdits ECTS: 4,5