ENSENYAMENT DE MESTRE

CURS 2005 - 06

Codi de l'assignatura: 11091021

Codi de l'assignatura: 11091021

Nom de l'assignatura: Alteracions en l'aprenentatge de la lectura i de l'escriptura.

Professor/a: Emília Molas Ramos

Període lectiu: Segon Quadrimestre

Nivell: Primer curs d'Educació Especial.

Tipus: Obligatòria

 

Programa:

 

Bloc 1: Alternatives actuals en l’enfocament de les dificultats d’aprenentatge de la llengua escrita

 

1.1.Relació entre la llengua oral i la llengua escrita: diferències contextuals i textuals

1.2.Interacció de les quatre habilitats lingüístiques: parlar, escoltar, llegir i escriure

1.3  .El concepte social i escolar del llegir i l'escriure

1.4  Contextos d’ús: situacions comunicatives i la seva funcionalitat. l’ensenyament i aprenentatge com a procés compartit

1.5.Etapes en l'adquisició del llenguatge escrit

1.6.L’enfocament actual de les dificultats d’aprenentatge de la llengua escrita

 

Bloc 2. Característiques definitòries dels models interactius i psicolingüístics. Factors del subjecte i del text. Les estratègies

2.1.Característiques definitòries dels model interactius. Què entenem per llegir?

2.2.El lector

2.3.El text

2.4.Ensenyament i aprenentatge d’estratègies

2.5.Principis teòrics i conceptes bàsics sobre l’aprenentatge de la lectura

 

Bloc 3. Els processos psicològics implicats en l’aprenentatge de la lectura. El reconeixement de les paraules i la comprensió lectora

3.1.Els processos psicològics implicats en l’aprenentatge de la lectura.

3.2.El reconeixement de les paraules .

3.3.La comprensió lectora.

3.4.Tipus de comprensió

3.5.El tema, la idea principal i el resum.

 

Bloc 4. Identificació i interpretació de les principals alteracions en l’aprenentatge de la lectura. Les necessitats educatives especials més freqüents associades a aquest aprenentatge

4.1. Dificultats en el reconeixement de paraules.

4.1.1.Dislèxia fonològica.

4.1.2.Dislèxia de superfície.

4.1.3.Dislèxia profunda.

4.2.Dificultats en la comprensió.

4.3. Detecció i intervenció en els alumnes que presenten dificultats en els processos de lectura

 

Bloc 5. Les pràctiques educatives de l’ensenyament i aprenentatge de la lectura i l’escriptura i els enfocaments tradicionals entorn de les alteracions de la llengua escrita

5.1.Projectes de treball.

5.2 Recursos de llengua per a alumnes nouvinguts

5.3.Activitats d’animació a la lectura.

 

 

Objectius:

 

1. Construir amb fonament un model interpretatiu dels processos psicològics implicats en els aprenentatges de la llengua escrita.

 

2. Conèixer d’una manera ordenada i aprofundida la naturalesa de les principals alteracions de la lectura i escriptura que es presenten a l’escola, les causes que les originen i la seva interpretació

 

3. Analitzar recursos i estratègies que afavoreixin l'aprenentatge de la lectura i l'escriptura.

 

4. Valorar i reflexionar sobre les pràctiques educatives de l'ensenyament i aprenentatge de la lectura i l'escriptura.

 

5. Adquirir o perfeccionar procediments per a la detecció i interpretació d’alteracions, així com per a la recollida, anàlisi i valoració de mostres d’activitats escolars a propòsit de la lectura i l’escriptura.

 

6. Analitzar els punts bàsics que fonamenten l'enfocament tradicional d'intervenció en  les alteracions de l'aprenentatge de la llengua escrita.

 

7. Promoure i incentivar l'actitud participativa,  perfeccionant les tècniques personals de treball individual i col·lectiu i, ajudar a construir la pròpia imatge de mestres especialistes en la interpretació dels èxits i dificultats en lectura i escriptura.

 

Bibliografia:             

 

ALONSO TAPIA, J. ; CARRIEDO, N. (1996) Problemas de comprensión lectora: evaluación e intervención. A C. Monereo; I. Solé, El asesoramiento psicopedagògico: una perspectiva profesional y constructivista.(p.343-364) Madrid.Alianza Psicología.

 

DEFIOR, S ( 1996): Una clasificación de las tares utilizadas en la evaluación de las habilidades fonológicas y algunas ideas para su mejora. Infancia y Aprendizaje., 73, pp. 49-63

 

DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA (2004): Pla per la llengua i la cohesió social. Barcelona: Generalitat de Catalunya.

 

SÀNCHEZ, E. (2000) Comprensió i redacció de textos. Barcelona, Edebé. Col·lecció innova.

 

SOLÉ, I. (2000) Leer, escribir y aprender. Aula de innovación educativa núm. 96,

p.6-9.

 

TOLCHINSKY, A; SIMÓ, R. (2001) Escribir y leer a través del currículum Barcelona. ICE. Universitat de Barcelona- Horsori. Cuadernos de Educación 36.

 

 

Mètodes d'ensenyament:

 

La dinàmica de les sessions de classe s’adequarà a la variabilitat temàtica de l’assignatura. La metodologia es basarà en un enfocament pràctic i interactiu, recollint les aportacions dels alumnes i les alumnes, els quals hauran de dedicar  un temps setmanal a aquesta assignatura. Per cada un dels blocs hi ha programats:

  • Teoria: Apunts bàsics
  • Pràctica: Resoldre activitats, recerca, preparació prèvia de lectures, anàlisi i observació de pràctiques, activitats en grups, etc.

 

És un objectiu de l’assignatura que l’alumnat gaudeixi d’una visió àmplia del coneixement d’aquesta assignatura que li permeti innovar i resoldre qüestions utilitzant diversos recursos, entre els quals, destacarem l’ús de les noves tecnologies.

 

Tipus d'avaluació:

 

Els alumnes i les alumnes hauran de demostrar de forma  objectiva i continuada que van assolint els objectius i que dominen els continguts corresponents. Els procediments utilitzat seran variats:

 

§         Portafoli personal de l’alumne  i preparació d’activitats i participació en el curs (40%)

§         Superació proves escrites (60%)

 

Llengua en què s'imparteix el curs: Català

Núm. de crèdits ECTS: 4'5