ENSENYAMENT DE MESTRE

CURS 2004 - 05

Codi de l'assignatura: 11091018

Codi de l'assignatura: 11091018

Nom de l'assignatura: DEFICIÈNCIA MENTAL I DESENVOLUPAMENT PSICOLÒGIC

Professor/a: Montserrat Moya (Teoria) i Sònia López (Pràctica)

Període lectiu: primer quadrimestre

Nivell: 1r Mestre

Tipus: Obligatòria

 

Programa:

 

1. Introducció i conceptes previs

o Concepte i definició de Deficiència Mental

o Evolució històrica

o Classificacions

o Conseqüències pedagògiques

2. Aspectes evolutius de les persones amb Deficiència Mental

o Desenvolupament motor

o Desenvolupament cognitiu

o Desenvolupament de les habilitats socials i del comportament adaptatiu

o Desenvolupament psicològic i emocional

 

Objectius:

 

1. Proporcionar continguts fonamentals que permetin a l'alumne/a un coneixement de les característiques evolutives dels nens amb deficiència mental.

2. Conèixer les característiques i problemàtiques socio-educatives de les persones amb def. mental.

3. Conèixer les principals implicacions del retard mental per al desenvolupament psicològic de la persona.

4. Adquirir coneixements teòric-pràctics, de caràcter didàctic, per utilitzar-los en situacions reals.

 

Bibliografia:

 

Cunningham, C. (1990). El Síndrome de Down: Una introducción para padres. Barcelona: Paidós.

Gerrero, J.F. (1995). Nuevas perspectivas en la educación e integración de los niños con Síndrome de Down. Barcelona: Paidós.

Giné, C. (1997) El retard mental. En C. Giné (Ed.). Transtorns del desenvolupament i necessitats educatives especials. Barcelona: Ediuoc.

Hegarty, S.; Hodgson, A.; Clunies-Ross, L. (1988). Aprender juntos. La integración escolar. Madrid: Morata.

Palacios, A.; Marchesi, A. y Coll, C. (1990). Desarrollo psicológico y educación. Volumen III: Necesidades educativas especiales y aprendizaje escolar. Madrid: Alianza.

Cunningham, C. (1990). El Síndrome de Down : Una introducción para padres. Barcelona: Paidós.

Generalitat de Catalunya (1991). Síndrome de Down: què ens cal saber. Departament de Benestar Social.

Verdugo, M.A. (1995). Las personas con retraso mental. En M.A. Verdugo (1995). Personas con discapacidad : perspectivas psicopedagógicas y rehabilitadoras. Madrid: Siglo XXI.

Verdugo, M.A. (1995). Evaluación y tratamiento en el retraso mental. En M.A. Verdugo (1995). Personas con discapacidad : perspectivas psicopedagógicas y rehabilitadoras. Madrid: Siglo XXI.

Guerrero, J.F. (1995). Nuevas perspectivas en la educación e integración de los niños con síndrome de Down. Barcelona: Paidós.

Heward, W. (1998). Niños excepcionales. Una introducción la educación especial. Madrid: Prentice-Hall (capítulo 4).

 

Mètodes d'ensenyament:

 

Classes teòriques i pràctiques.

Metodologia activa i participativa, en la qual les exposicions del professor/a s'alternaran amb exemples pràctics, vídeos, articles i en sessions de discussió/posta en comú sobre diferents aspectes en relació als temes proposats.

 

Tipus d'avaluació:

 

En l’ assignatura s’avaluaran els continguts teòrics i els pràctics:

ü      Els continguts teòrics tindran un pes del 70% de la nota final. S’avaluaran mitjançant la realització d’una prova final tipus test.

ü      Els continguts pràctics  tindran un pes del 30% de la nota final. L’avaluació serà continuada i serà necessària una memòria final de les diferents activitats (individual).

ü      Per aprovar l’assignatura és necessari que ambdues parts (teòrica i pràctica) estiguin aprovades.

ü      En el cas d’alumnes repetidors, no es conservarà cap nota de darrers cursos 

 

Llengua en què s'imparteix l'assignatura: català

Núm. de crèdits ECTS: 4,5