ENSENYAMENT DE MESTRE

CURS 2004 - 05

FITXA DESCRIPTIVA DE LES ASSIGNATURES

Codi de l'assignatura: 11091009

Nom de l'assignatura: ASPECTES EVOLUTIUS I EDUCATIUS DE LA DEFICIÈNCIA AUDITIVA

Professor/a: Sònia López Chivrall

Període lectiu: primer quadrimestre

Nivell: 2on mestre (educació especial)

Tipus: Troncal

 

Programa:

 

1.      Introducció i conceptes previs

2.      Anatomia, fisiologia i patologia de l’audició

3.      Deficiència auditiva i desenvolupament psicològic

3.1. Desenvolupament cognitiu

3.2. Desenvolupament social

3.3. Desenvolupament de la comunicació

 

Objectius:

 

·         Familiaritzar-se amb els conceptes clau de la deficiència auditiva des d’un punt de vista anatòmic i fisiològic.

·         Conèixer les principals implicacions de la deficiència auditiva en el desenvolupament psicològic de la persona.

·         Conèixer algunes estratègies d’intervenció en l’àrea de la deficiència auditiva.

 

Bibliografia:

 Manual de Referencia:

FIAPAS (dirección y coordinación) (2004). Manual básico de formación especializada sobre discapacidad auditiva. Madrid.

Otra bibliografía:

Alonso, P. y Valmaseda. M. (1993). Los sistemas de comunicación sin ayuda. En M. Sotillo (Ed.) Sistemas alternativos de comunicación. Madrid: Ediciones Trotta.

Belles, R. (1995). Monográfico: Modelos de atención educativa a los niños sordos. Infancia y Aprendizaje, 69-70.

Centro Nacional de Recursos para la Educación Especial (1991). Las necesidades educativas especiales en la deficiencia auditiva. Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia.

Díaz-Estébenez, E. y Marchesi, A. (1997). La discapacitat auditiva. En Giné, C. (Ed.) Transtorns del desenvolupament. Barcelona: Ediuoc.

Lafon, J.C. (1987). Los niños con deficiencias auditivas. Barcelona: Masson.

Marchesi, A. (1987). El Desarrollo cognitivo y lingüístico de los niños sordos : perspectivas educativas. Madrid: Alianza.

Palacios, A.; Marchesi, A. y Coll, C. (1990). Desarrollo psicológico y educación. Volumen III: Necesidades educativas especiales y aprendizaje escolar. Madrid: Alianza.

Sacks, O. (1993). Veo una voz: viaje al mundo de los sordos. Madrid: Anaya.

Surià, M.D. (1982). Guía para padres de niños sordos. Barcelona: Herder.

Valmaseda, M. (1995). La evaluación y tratamiento en las deficiencias auditivas. En M.A. Verdugo (Ed.) Personas con discapacidad. Perspectivas psicopedagógicas y rehabilitadoras. Madrid: Siglo XXI.

Valmaseda, M. (1995). Las personas con deficiencia auditiva. En M.A. Verdugo (Ed.) Personas con discapacidad. Perspectivas psicopedagógicas y rehabilitadoras. Madrid: Siglo XXI.

 

Mètodes d'ensenyament:

Les classes seran teòriques i pràctiques.

Les classes teòriques seran magistrals, complementades amb vídeos i articles.

A les classes pràctiques es desenvoluparan diferents activitats per donar als alumnes una visió aplicada dels conceptes teòrics.

 

Tipus d'avaluació:

S’avaluaran els continguts teòrics i els pràctics:

·         Els continguts teòrics tindran un pes del 70% de la nota final. S’avaluaran mitjançant un examen tipus test.

·         Els continguts pràctics tindran un pes del 30% de la nota final. L’avaluació serà continuada i serà necessària una memòria final de les diferents activitats (individual).

·         Per aprovar l’assignatura és necessari que ambdues parts (teòrica i pràctica) estiguin aprovades.

 

Llengua en què s'imparteix el curs: Castellà i català

Núm. de crèdits ECTS: 3