ENSENYAMENT D'EDUCACIÓ SOCIAL

CURS 2005 - 06

Codi de l'assignatura:

Codi de l'assignatura: 11081006

Nom de l'assignatura: PSICOLOGIA SOCIAL I DE LES ORGANITZACIONS

Professors: Dr. Jordi Tous Pallarès

Període lectiu: 1er. quadrimestre

Número de crèdits: 6

Nivell: 1er. Educació social.

Tipus d'assignatura: troncal

 

Programa:

El programa està estructurat en dues parts i sis unitats didàctiques. A la primera part (unitats I-IV) es tractaran les bases psicosocials del comportament social. En la segona part (unitats V i VI) s’introdueixen els principals conceptes relacionats amb la psicologia de les organitzacions i els diversos processos que esdevenen al si de les organitzacions (comunicació, lideratge, participació i aprenentatge organitzatiu).

 

Tema I.- El concepte de psicologia social.

Tema II.- La construcció del món social

Tema III.- Actituds i influència social

Tema IV.- Els grups: processos i estructura

Tema V.- Organitzacions i conducta organitzativa

Tema VI.- Les organitzacions educatives

 

Objectius: L’objectiu principal consisteix en familiaritzar l'alumne d’educació social amb una sèrie de conceptes, habilitats i tècniques que li permeten adoptar una perspectiva psicosocial al desenvolupament del seu exercici professional. Tanmateix pretén analitzar la importància de les organitzacions sobre el comportament humà, en especial la seva dimensió educativa.

 

Bibliografia:

 

ALVARO.L. GARRIDO, A. i TORREGROSA, J.L. (1997) Psicologia social aplicada. Madrid: McGraw-Hill.

CANTO ORTIZ, J. M. (1998). Psicología de los grupos estructura y procesos. Archidona: Aljibe.

MORALES, J.F. MOYA, M.C. (1997) Tratado de psicología social: Procesos Básicos (Vol 1). Madrid: Síntesis.

MORALES, J.F. i OLZA, M. (1996). Psicología social y trabajo social. Madrid. McGraw-Hill.

PEIRO, J.M: (1986): "Psicología de las organizaciones". Madrid.UNED.

TORDERA, N. (ed.) (2005) Temes de psicologia social. Tarragona: Cossetània.

 

Mètodes d’ensenyament: Les classes teòriques es desenvoluparan mitjançant l'exposició de la matèria per part de la professora, la discussió dirigida sobre els temes de l'assignatura i el treball en grup. A les classes pràctiques es durà a terme una metodologia centrada en el treball en grup i la solució de problemes.

 

Tipus d’avaluació: L’avaluació es realitzarà mitjançant una prova escrita sobre la part teòrica, i el treball desenvolupat a la part pràctica (participació i presentació d'informes). La part teòrica tindrà un valor de 7 punts sobre la nota global de l'assignatura (10). La part pràctica tindrà un valor de 3 punts sobre la nota global de l'assignatura (10). Les dues avaluacions (teòrica i pràctica) deuran ser aprovades per a sumar la nota. L’alumne també podrà realitzar un treball voluntari que consistirà en la lectura i comentari crític d’un llibre relacionat amb la temàtica del curs.

Llengua en què s’imparteix el curs: Català

Núm. de crèdits ECTS: 6