ENSENYAMENT TREBALL SOCIAL

CURS 2003 - 04

Facultat de Ciències Jurídiques

Codi de l'assignatura: 15051007

Nom de l'assignatura: PSICOLOGIA SOCIAL

Professors: Dra. Núria Tordera Santamatilde

Període lectiu: 1er. quadrimestre

Tipus d'assignatura: troncal

Nivell: 2on Treball Social.

 

Programa:

Tema I. - El concepte de psicologia social.

Tema II. - La construcció del món social.

Tema III. - Importància de les actituds a la psicología social.

Tema IV.- Las relacions ínterpersonals i la conducta social humana.

Tema V.- El comportament social dins un col.lectiu.

Objectius: Es pretén que l'alumne adquireixi unes nocions bàsiques de les técniques de recerca psicosocial. Els continguts de l'assignatura s'estructuren en cinc temes básics per l'alumne de Treball Social. El curs es centrarà en la realització de sessions teorico-pràctiques, amb la finalitat de que l'alumne integri els continguts teórics amb la praxis.

Bibliografia:

ALVARO.L. GARRIDO, A. TORREGROSA, J.L. (1997) Psicologia social aplicada. Madrid: McGraw-Hill.

BARON, R. BYRNE, D. (1998) Psicología social. Madrid: Prentice-Hall.

FERNÁNDEZ-DOLS, J.M. CARRERA, P. OCEJA, L.V. FERENGUER, J. (1997) Tratado de psicología social: Interacción social. (Vol II). Madrid: Síntesis.

JAVALOY, F. RODRIGUEZ, A. ESPELT, E. (2001) Comportamiento colectivo y movimientos sociales. Madrid: Prentice-Hall.

MORALES, J.F. MOYA, M.C. (1997) Tratado de psicología social: Procesos Básicos (Vol 1). Madrid: Síntesis.

MORALES J. F. ; HUICI, C. ; BLANCO, A. y FERNANDEZ, J.M. (1985) Psicología Social Aplicada. Bilbao : Desclée de Brouwer.

MORALES, J.F. Y OLZA. (1996). Psicología Social y trabajo social. Madrid: McGrawHill.

MUNNE, F. (1986) La psicología social como ciencia teórica. Barcelona: Alamex.

SÁNCHEZ, J.C. ULLÁN A.M. (1995) Procesos psicosociales básicos y grupales. Madrid: Eudema.

 

Mètodes d'ensenyament: Classes teóriques i pràctiques.

 

Tipus d'avaluació:

Per superar l'assignatura caldrà:

l.- Superar l'examen teòric amb la qualificació d'APTE. (amb valor de 7 punts sobre la nota global de l'assignatura (10)).

2.- Assistir i realitzar les activitats de les classes pràctiques (amb valor de 3 punts sobre la nota global de l'assignatura (10)), amb la conseqüent presentació dels informes de les pràctiques.

 

Llengua en què s'imparteix l'assignatura: Català

Núm. de crèdits ECTS: 6