ENSENYAMENT TREBALL SOCIAL

CURS 2003 - 04

Codi de l'assignatura: 15051006

Nom de l'assignatura: PSICOLOGIA EVOLUTIVA

Profesora: Montserrat Moya

Període lectiu: 2n Q.

Nivell: Primer curs Treball Social

Tipus: Obligatòria

 

Programa:

I. INTRODUCCIÓ

-Concepte de Psicologia Evolutiva

-Concepte de desenvolupament

-L'objecte de la Psicologia Evolutiva

-La P. Evolutiva com disciplina científica

-Factors del desenvolupament

-Models de desenvolupament

II. DESENVOLUPAMENT PSICOLÒGIC DE O A 12 ANYS

-Desenvolupament prenatal i del neonat

-Desenvolupament de 0 a 2 anys: Desenvolupament físic i psicomotor, cognitu, socialització, desenv. Del llenguatge.

-Desenv. de 2 a 6-7 anys: psicomotor, cognitiu, llenguatge i procés de socialització.

-Desenv. de 6-7 a 11-12 anys: Desenv.cognitiu. Desenv.de la socialització, llenguatge i personalitat.

III. DESENVOLUPAMENT DE L'ADOLESCÈNCIA

-Conceptualització general.

-Desenv. cognitiu i aprenentatge

-Desenv. de la personalitat

-Desenv. social: família, companys, escola.

IV. DESENV. DE L'EDAT ADULTA I VELLESA

-Perspectives teòriques.

- Funcionament cognitiu

-Factors biològics, psicològics i socials

 

Objectius:

-Proporcionar a l'alumnat els coneixements bàsics en relació al desenv. evolutiu de totes les etapes de la vida humana.

-La projecció d'aquests coneixements en els diferents camps d'intervenció professional del Treballador Social.

 

Bibliografia:

1.      AGUIRRE, A. (1994). Psicología de la adolescencia. Madrid: Marcombo.

2.      ALEXANDER, T i altres. (1998). Psicologia Evolutiva. Madrid: Piràmide.

3.      ALLIDIÈRE, N. (1997) Diferentes conceptualizaciones acerca de la salud y la enfermedad mental (En Fundamentos de Psicología de Allidière, N.; Ferrari, R.; sola, L.; Berenhaum, L.; Bonelli, A., edit. By Allidière, N. Y otros, Bs. As., 2º edic.)

4.      ANGEL, C. (1993). Psicologia Evolutiva. Barcelona: Eumo

5.      BERGER, K.S. I THOMPSON, R.A. (1997).Psicologia del desarrollo: infancia y adolescencia. Madrid: Editorial Médica Panamericana.

6.      BERMEJO, V. (1994). Desarrollo Cognitivo. Madrid: Síntesis

7.      BERMUDEZ, M.J. (1994). Psicologia de la Personalidad. Madrid: UNED.

8.      BERK, L.E. (1999).Desarrollo del niño y del adolescente. Madrid: M. Prentice-Hall Iberia.

9.      BLOS, P. (1993). Los comienzos de la adolescencia. Buenos Aires: Amorrortu.

10.  BRADLEY, B.S. (1992). Concepciones de la infancia. Madrid: Alianza Editorial

11.  BRUNER, J.; HASTE, H. (1990). La elaboración del sentido. La construcción del mundo por el niño. Barna: Paidós

12.  CASE, R. (1992). El desarrollo intelectual: del nacimiento a la edad madura. Barna: Paidós.

13.  COLEMAN, J.C. (1994). Psicologia de la adolescencia. Madrid: Morata.

14.  COBO, Carlos (1992). La depresión infantil. Madrid: Edic. Temas de Hoy

15.  CORONAS, R. I CUCALA, E. (1996). Psicologia Evolutiva i de la Educación. Barcelona: EUB.

16.  DEVAL, J. (1999).El desarrollo humano. Madrid: Siglo XXI, 4a edición.

17.  EYSENCK, H.J. i EYSENCK, M.W (1985). Personality and individual differences. A natural science approach. NewYork & London: Plenum Press.

18.  GARCÍA, F. (1994). Fundamentos de psicologia evolutiva. Madrid: Editex

19.  GARCÍA MADRUGA, J.A. i PARDO DE LEÓN, P. (Eds) (1997). Psicología evolutiva. Madrid: UNED.

20.  HERBERT, M. (1992). Psicologia del Trabajo Social. Madrid: Pirámide.

21.  JUNQUÉ, C. (1994). Envejecimiento y demencias. Barcelona: Martínez Roca.

22.  MARTÍ SALA, E. (1991). Psicologia evolutiva. Teorías y ámbitos de investigación. Barcelona: Anthropos.

23.  MONEDERO, C. (1990). Estudios de psicopatología evolutiva. Madrid: Biblioteca Nueva.

24.  MUSSEN, P. i altres (1982). Desarrollo de la personalidad en el niño. M?xic:Trillas.

25.  MYERS, D.G. (1997). Psicologia. Editorial Médica Panamericana.

26.  OSTERRIETH, P. (1993). Psicologia infantil. Madrid: Morata.

27.  PALACIOS, J., MARCHESI, A. I COLL, C. (1999). Desarrollo psicológico y educación. Tomo I. Psicologia Evolutiva. Madrid: Alianza, Edición renovada.

28.  PAPALIA, D.E. (1992). Psicologia del desarrollo de la infancia a la adolescencia. Santa Fe de Bogotá: McGraw-Hill.

29.  PIAGET, J. (1993). La representación del mundo en el niño. Madrid: Morata.

30.  SECADAS, F. (1992). Procesos evolutivos y escala observacional del desarrollo del nacimiento y la adolescencia. Madrid: TEA.

31.  SILVESTRE, N. y SOLÉ, M.R. (1996). Psicologia evolutiva. Adolescencia, edad adulta i vejez. Barcelona: CEAC.

32.  TRIADÓ, C.(1993). Psicologia Evolutiva. Univ. De Barcelona: Eumo Editorial.

33.  VEGA, J.L. Y BUENO, B.(1996). Desarrollo adulto y envejecimiento. Madrid: Síntesis.

 

Mètodes d'ensenyament: Classe teòrica i pràctica

 

Tipus d'avaluació: Presentació del treball pràctic(30%) i examen tipus test(70%).

 

Llengua en què s'imparteix l'assignatura: Català

Núm. de crèdits ECTS: 4,5 cr.