ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

CURS 2003 - 04

Codi de l'assignatura: 11161247

Codi de l'assignatura: 11161247

Nom de l'assignatura: PSICOBIOLOGIA DEL CICLE VITAL

Professor: Paloma Vicens Calderón

Període lectiu / nivell / tipus: Optativa (2n quadrimestre)

 

Programa:

TEMA 1: DESENVOLUPAMENT DEL SISTEMA NERVIÓS

1.1.Desenvolupament prenatal del SN

1.2.Desenvolupament postnatal del SN

1.3.Dimorfisme sexual

1.4.Alteració del substrat biològic durant el desenvolupament i trastorns associats

TEMA2: EL SISTEMA NERVIÓS ADULT. CANVIS PLÀSTICS

2.1. Aprenentatge i memòria

2.2. Plasticitat i patologia

2.2.1. Estrès i deteriorament cognitiu

2.2.2. Adiccions i canvis plàstics

TEMA 3: ENVELLIMENT I PROCESSOS NEURODEGENERATIUS

3.1. Envelliment normal

3.2. Envelliment patològic

Objectius:

Donar a conèixer els canvis neurobiològics que es produeixen al llarg del cicle vital dels èssers vius i les conseqüècies que els canvis normals i patològics poden tenir per als individus que els pateixen.

 

Bibliografia:

CARLSON, B. Embriología humana y biología del desarrollo. Elsevier Science, 1999

GR LEFRANÇOIS. El ciclo de la vida ED. Thomson

MADRID PÉREZ, JA., ROL DE LAMA A, Y ZAMORA NAVARROS S (ed lit). El reloj biológico del envejecimiento. Diego Marín librero editor, S.L., 2002

MONTILLA LÓPEZ, PEDRO Aspectos biológicos y moleculares del envejecimiento. Ed. Camino, 1999

NELSON, R. Psicoendocrinología. (1996). Ariel Psicología

SANDI, C. VENERO, C. y CORDERO, M.I. (2001). Estrés, memoria y trastornos asociados. Ariel Neurociencia

SANES DH., REH TA. y HARRIS WA. El desarrollo del sistema nervioso. Ariel Neurociencia

TIMIRAS, P.S. Bases fisiológicas del envejecimiento y geriatría. Ed. Masson, 1997

Mètodes d'ensenyament:

Sessions expositives, classes pràctiques, videos, articles científics,...

 

Tipus d'avaluació:

Prova objectiva

 

Llengua en què s'imparteix l'assignatura: català

Número de crèdits ECTS: 3 crèdits teòrics i 1,5 pràctics.